Obsah


2018

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - rozšírenie dažďovej kanalizácie18.05.201802.06.2018
Do Oznámenia o strat. dokumente „Územný plán obce (ÚPN – O) Strečno, návrh" je možné nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas úradných hodín na OÚ v Gbeľanoch v lehote od 18.05.2018 do 01.06.201817.05.201802.06.2018
MOBIS Slovakia - stavebné povolenie - rozšírenie hlavného parkoviska osobných automobilov (komunikácie, spevnené plochy)16.05.201801.06.2018
MOBIS Slovakia - stavebné povolenie - rozšírenie hlavného parkoviska osobných automobilov (osvetlenie, oplotenie)16.05.201801.06.2018
Oznámenie o uložení zásielky č. D2018/78114.05.201830.05.2018
OÚ ZA - Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania07.05.201823.05.2018
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania verejnou vyhláškou16.04.2018
Návrh - Záverečný účet Obce Gbeľany za rok 201705.04.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - MOBIS rozšírenie hlavného parkoviska - komunikácia a spevnené plochy27.03.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - MOBIS rozšírenie hlavného parkoviska - osvetlenie, oplotenie27.03.2018
Žiadosť o stavebné povolenie "MOBIS Slovakia Rozšírenie hlavného parkoviska osobných automobilov"13.02.2018
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. - CTPark Žilina, Gbeľany hala ZG 224.01.2018
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením "CTPark Žilina, Gbeľany hala ZG 2 v k.ú. Gbeľany sektor A - Constellium"24.01.2018

2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Kúpna zmluva29.12.201714.01.2018
Všeobecné záväzné nariadenie obce Gbeľany č.16/2017 - o miestnom poplatku za rozvoj15.12.2017
Rozpočet obce Gbeľany na roky 2018-202015.12.2017
Dodatok č.1/2017 k VZN obce Gbeľany č.12/2015 o sociálnej pomoci15.12.2017
Dodatok č.1/2017 k VZN obce Gbeľany č.14/2014 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ...15.12.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu29.11.201714.12.2017
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja"13.11.2017
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5 (ÚPN-M Žilina – ZaD č. 5)24.10.201707.11.2017
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby10.10.201725.10.2017
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov06.10.2017
Oznámenie o uložení zásielky č. D2017/70803.10.2017
ŽSR - informácia o začatí vyvlastňovacieho konania25.09.2017
Oznámenie o uložení zásielky č. D2017/62119.09.2017
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru02.08.2017
Oznámenie o uložení zásielky č. D2017/50719.07.2017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa18.07.2017
Stavebné povolenie - izolovaný rodinný dom08.07.201723.07.2017
Zásady hospodárenia s majetkom obce Gbeľany26.06.201712.07.2017
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania31.05.201716.06.2017
Výzva - predaj ornej pôdy v KÚ Varín30.05.201720.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky č. D2017/39611.05.201727.05.2017
Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2017/003963-003/Hnl zo dňa 24.01.201702.02.2017
Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny09.01.2017

2016

2015

2013

2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Rozhodnutie o zákaze zakladať a udržiavať otvorené ohne31.08.2011