Obsah


2018

2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Kúpna zmluva29.12.201714.01.2018
Všeobecné záväzné nariadenie obce Gbeľany č.16/2017 - o miestnom poplatku za rozvoj15.12.2017
Rozpočet obce Gbeľany na roky 2018-202015.12.2017
Dodatok č.1/2017 k VZN obce Gbeľany č.12/2015 o sociálnej pomoci15.12.2017
Dodatok č.1/2017 k VZN obce Gbeľany č.14/2014 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ...15.12.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu29.11.201714.12.2017
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja"13.11.2017
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5 (ÚPN-M Žilina – ZaD č. 5)24.10.201707.11.2017
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby10.10.201725.10.2017
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov06.10.2017
Oznámenie o uložení zásielky č. D2017/70803.10.2017
ŽSR - informácia o začatí vyvlastňovacieho konania25.09.2017
Oznámenie o uložení zásielky č. D2017/62119.09.2017
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru02.08.2017
Oznámenie o uložení zásielky č. D2017/50719.07.2017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa18.07.2017
Stavebné povolenie - izolovaný rodinný dom08.07.201723.07.2017
Zásady hospodárenia s majetkom obce Gbeľany26.06.201712.07.2017
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania31.05.201716.06.2017
Výzva - predaj ornej pôdy v KÚ Varín30.05.201720.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky č. D2017/39611.05.201727.05.2017
Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2017/003963-003/Hnl zo dňa 24.01.201702.02.2017
Oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny09.01.2017

2016

2015

2013

2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Rozhodnutie o zákaze zakladať a udržiavať otvorené ohne31.08.2011