Obsah

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - MOBIS rozšírenie hlavného parkoviska - komunikácia a spevnené plochy

Vyvesené: 27. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť