Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce


VZN

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN 16 - O miestnom poplatku za rozvoj15.12.2016
VZN 23 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2016 o používaní a ochrane symbolov13.12.2016
VZN 24 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Gbeľany č. 24/2016 o organizácii miestneho referenda13.12.2016
VZN č.17 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Gbeľany.12.12.2016
VZN 3 - O odpadoch13.06.2016
VZN 13 - O podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výšky úhrady za opatrovateľskú službu a donášku stravy25.04.2016
VZN č.12 O sociálnej pomoci11.12.2015
VZN 15 - O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec11.12.2015
VZN 22 - VZN č. 22/2015 o umiestňovaní volebných plagátov11.12.2015
VZN 21 - O dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Gbeľany13.06.2015
VZN 14 - O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení a výchovno-vzdelávacích zariadení13.11.2014
VZN 20 - O záväznej časti Zmeny a Doplnku Územného plánu Obce Gbeľany - Duhé II30.06.2014
VZN 2 - O určení školského obvodu Základnej školy v Gbeľanoch25.04.2014
VZN 1 - O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gbeľany č. 1/2013 na rok 2014 a ďaľšie zdaňovacie obdobie16.12.2013
VZN 11 - O poskytovaní dotácií13.04.2012
VZN 7 - O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Gbeľany16.12.2011
VZN 19 - O zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Gbeľany23.09.2011
VZN 6 - O chove, vodení a držaní psov na území obce Gbeľany29.04.2011
VZN 18 - O záväzných častiach "Zmeny a doplnku územného plánu sídelného útvaru (ZAD ÚPN-SÚ) Gbeľany - IBV Hrby18.12.2010
VZN 4 - O používaní miestnych komunikácií na území obce Gbeľany14.12.2007
VZN 8 - O predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Gbeľany14.12.2007
VZN 9 - O určení a zmene ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Gbeľany14.12.2007
VZN 10 - O udržiavaní čistoty a o správe a údržbe verejnej zelene a poriadku na území obce Gbeľany14.12.2007
VZN 5  - Poriadok pre pohrebiská01.12.2006