Navigácia

Obsah

Štatút obce


Obecné zastupiteľstvo v Gbeľanoch na základe § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
  v y d á v a
  pre katastrálne územie obce Gbeľany tento


Š t a t ú t   o b c e
Gbeľany

 

Štatút obce Gbeľany - dokument na stiahnutie PDF 320 kB