Navigácia

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Výbor Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Dielec - Koňhora Gbeľany, v súlade
s § 14 odst. 1 Zákona č. 97/2013 Z. z.  o pozemkových spoločenstvách  pozýva  svojich členov na  Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa:

13. 04. 2019  ( sobota ) o  14:30 hodine     
v Kultúrnom dome v Gbeľanoch

 

Program:       

 1. Otvorenie.
 2. Voľba mandátovej komisie, volebnej komisie, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 3. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2018 a úlohy na rok 2019.
 4. Ťažba a zásady predaja dreva.
 5. Správa dozornej rady o hospodárení spoločenstva za rok 2018.
 6. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018, rozdelenie zisku za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.
 7. Návrh zmluvy a stanov spoločenstva upravených v zmysle § 32a, ods. 2 zákona číslo 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
 8. Voľba členov výboru a dozornej rady spoločenstva.
 9. Diskusia.
 10. Správa mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
 11. Ukončenie a vyplatenie dividend.

 

 

Gbeľany dňa  27.2.2019

 

Ladislav Martinček

Predseda spoločenstva