Navigácia

Obsah

Začiatok školského roku 2020/2021

 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

- v interiéri a exteriéri vstup len v rúšku,

- povinná dezinfekcia pri vstupe do budovy,

- predkladá písomné  vyhlásenie a čestné prehlásenie o tom,  že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (tlačivá zverejnené na web. stránke mš).

Viac informácií získate v dokumentoch: 
Začiatok školského roka 2020/2021 

Podmienky vstupu do materskej školy


 

Poplatok za školné

Platba vo výške 13€ má byť na účte nabehnutá najneskôr  do 15. – teho dňa v  mesiaci.

Každé dieťa bude mať pridelené číslo, ktoré je potrebné uviesť ako variabilný symbol.

Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

VZN č.14/2020 - o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, na činnosti klubov


 

ŠKOLSKÝ PORIADOK platný od 1.9.2020

Skolsky_poriadok_platny_od_1_9_2020.doc (233.5 kB)

dodatok č.2 k školskému poriadku - organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na obdobie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID -19