Navigácia

Obsah

OZNAM O PRERUŠENÍ PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY GBEĽANY

Riaditeľstvo materskej školy Gbeľany Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline, odbor hygieny detí a mládeže zo dňa 11.10. 2021, vzhľadom na zvýšený počet ochorení na chrípku sa vzdelávanie v Materskej škole  Gbeľany prerušuje od 12.10.2021 do 18.10.2021 na 7 kalendárnych dní.


Deti  materskej  školy nastúpia do škôlky v UTOROK 19.10.2021.

 

Dokument na stiahnutie: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline nariaďuje karanténne opatrenia v MŠ Gbeľany (188.11 kB)

 

V Gbeľanoch, dňa 11.10.2021

Mgr. Andrea Daníšková

riaditeľ MŠ


 

S p r á v a  o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Gbeľany za školský rok 2020/2021.

Dokument na stiahnutie: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Gbeľany za rok 2020/2021 (137 kB)


 

Vážení rodičia,

riaditeľstvo materskej školy Vám oznamujeme, že dňa 02.09. 2021 (štvrtok) o 16:30 hod. sa uskutočnia  stretnutia rodičov na jednotlivých triedach (triedne ZRŠ).

Zaradenie detí do tried a mená pani učiteliek, budú pripravené na centrálnej nástenke pri vstupe do materskej školy.  Zoznam detí IV. triedy (budova školskej jedálne) bol zverejnený na FB stránke.

Rúška pre deti nie sú povinné, ale sprevádzajúca osoba musí mať vhodné prekrytie dýchacích ciest a v objekte sa zdržiava iba nevyhnutnú dobu.

Program stretnutia:

  1. Oboznámenie s prevádzkou MŠ, denný poriadok na triedach
  2. Školský poriadok MŠ, vnútorný režim MŠ
  3. Platby zákonných zástupcov, VZN poplatok, ZRŠ poplatok
  4. Povinné predprimárne vzdelávanie  (5, 6 roč. deti), informácie k dotácii na stravu
  5. Plán práce MŠ na školský rok 2021/2022
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver


Účasť na stretnutí rodičov je povinná.  

 

V Gbeľanoch, dňa 29.08.2021                                                                 Mgr. Daníšková Andrea

                                                                                                                         riaditeľka MŠ  

 

Tlačivo pre návštevníka školy:

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (24.58 kB)               


Škôlka volá

 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

- v interiéri a exteriéri vstup len v rúšku,

- povinná dezinfekcia pri vstupe do budovy,

- predkladá písomné  vyhlásenie a čestné prehlásenie o tom,  že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (tlačivá zverejnené na web. stránke mš).
 

Potreby pre deti

- Papučky (podpísané)

- Pyžamko (podpísané)

- Náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko, pančušky, ponožky, tepláky)

- Hygienické vreckovky (celé 10 ks  balenie)

- Vlhčené obrúsky (1 balenie)

- Hrebeň ( podpísaný)

- 1x podpísané náhradné rúško do skrinky

- Podpísanú fľašu na pitný režim

 


 

Poplatok za školné

Platba vo výške 13€ má byť na účte nabehnutá najneskôr  do 15. – teho dňa v  mesiaci.

Každé dieťa bude mať pridelené číslo, ktoré je potrebné uviesť ako variabilný symbol.

Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

VZN č.14/2020 - o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, na činnosti klubov