Navigácia

Obsah

urbariat

           

                Urbariát  - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany 
                                  Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany


 

 

POZVÁNKA

 

      Výbor Urbariátu – lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona
č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 13.04.2019 (sobota) o 13:00 hodine v kultúrnom dome v Gbeľanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2018 a úlohy na rok 2019.
  3. Ťažba a zásady predaja dreva.
  4. Správa dozornej rady o hospodárení  spoločenstva  za rok 2018.
  5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018, rozdelenie zisku za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.
  6. Návrh zmluvy a stanov pozemkového spoločenstva upravených v zmysle § 32a, ods. 2   zákona číslo 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
  7. Diskusia.
  8. Správa mandátovej a návrhovej komisie.
  9. Ukončenie.

 

 

                                                                                           

                                            pecat         podpis         

Gbeľany, 25.02.2019                                                  .....................................                                                                                                                                    Milan Žiak
                                                                                              predseda