Navigácia

Obsah

ZMLUVY ZA ROK 2016
Dátum Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany
30.12. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MSR-Gbeľany-01

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava

Obec Gbeľany

13.12. NSWD-03-11-2016-SK Zmluva o dielo - webové sídlo

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda

Obec Gbeľany

13.12. NSWW-03-11-2016-SK Zmluva o prevádzke webového sídla a poskytovania ďalších webhostingových služieb

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda

Obec Gbeľany

02.12. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

01.12. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OcU Druhé podlažie

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

25.11.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet M

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Mobilný internet M

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

14.11. Zmluva o dielo - "Oporný múr na futbalovom ihrisku obci Gbeľany"

SDS stavby spol. s r.o., Gbeľany

Obec Gbeľany

10.11. 711/2016 Mandátna zmluva

Ing. Jozef Mihál, Teplička nad Váhom

Obec Gbeľany

08.11. A10385695 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a. s., Bratislava

Obec Gbeľany

08.11. A10385695 Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a. s., Bratislava

Obec Gbeľany

25.10. Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

KREDUS s.r.o., Bytča

Obec Gbeľany

19.10. DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223178

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10. DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223179

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10. DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223185

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10. DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7305637

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10. DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 9100239731

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10. DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7223192

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

19.10. DODATOK č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 7337159

Severoslovenská energetika, a.s., Žilina

Obec Gbeľany

18.10. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Bratislava

Obec Gbeľany

17.10.

Zmluva o dielo - "Prístavba a stavebné úpravy športového klubu"

DAG SLOVAKIA, a.s., Prešov

Obec Gbeľany

10.10. 900/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena - "Rozšírenie vodovodu ul. Senderov Gbeľany"

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina

Obec Gbeľany

10.10. 898/2016 Kúpna zmluva - hmotný majetok - rozšírenie vodovodu v rámci stavby "Rozšírenie vodovodu ul. Senderov Gbeľany"

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina

Obec Gbeľany

07.10. 2/2016 Zmluva o výpožičke - dočasné užívanie telocvične za účelom prevádzky krúžku Pohybová výchova Slniečko

Centrum voľného času, Žilina

Obec Gbeľany

14.09. Zmluva o dielo - Spracovanie dokumentácie Krajinnoekologického plánu (KEP) obce Gbeľany ako podkladu pre spracovanie územného plánu obce

Peter Hajnik - Agentúra EXTREM TOURs, Žilina

Obec Gbeľany

13.09. Zmluva o dielo - Oprava mosta č. 3 cez Gbelianský potok parc. č. 532 v Gbeľanoch

Anna Augustínová - AA staviteľ, Domaniža

Obec Gbeľany

12.09. Zmluva o dielo - Sociálne zariadenie v telocvični ZŠ Gbeľany

LUMA-SK spol s.r.o., Dolná Tižina

Obec Gbeľany

29.06. Zmluva o dielo - ZŠ Gbeľany-Rekonštrukcia tried a schodiska

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

21.06. Mandátna zmluva

Pinx, s.r.o., Žilina

Obec Gbeľany

20.06. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

NATUR-PACK, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

20.06. Zmluva o dielo - "Dodávka a montáž rozvodov ÚK v objekte telocvične ZŠ Gbeľany"

BALGAS, s.r.o., Varín

Obec Gbeľany

09.06. Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

Trafin Oil SK, s.r.o., Bytča

Obec Gbeľany

26.05. Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organzácie (maloodber)

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

20.05. 16081 Zmluva o poskytnutí grantu - Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični Základnej školy v Gbeľanoch

Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom

Obec Gbeľany

09.05. Zmluva o dielo - Chodník od Jednoty druhá časť

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

09.05. Zmluva o dielo - Prístrešok na obecnú studňu

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža

Obec Gbeľany

15.04. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

NATUR-PACK, a.s., Bratislava

Obec Gbeľany

13.04. Zmluva o odbere odpadov uzatvorená podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka

Peter Bolek - EKORAY, Námestovo

Obec Gbeľany

08.04. Kúpna zmluva

Žilina Invest, s.r.o., Žilina
Obec Gbeľany

05.04. 1/4/2016 Zmluva o dielo č. 1/4/2016 - "Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbeľany"

SDS stavby, spol. s r.o., Gbeľany
Obec Gbeľany

22.03. 1610505 Zmluva uzatvorená v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

SLOVGRAM - nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

Obec Gbeľany

15.03. Zmluva o solupráci uzavtvorená v zmysle § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Nadácia Spoločne pre región, Žilina

Obec Gbeľany

10.03. č.15/2016 Nájomná zmluva č,15/2016 o prenájme pôdy za účelom stavby :"Prístavba a stavebné úpravy športového klubu Gbeľany" Urbariát - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany
Obec Gbeľany
09.03. č. 2016/03-01 Zmluva o dielo - architektonická štúdia a projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby "PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY ŠPORTOVÉHO KLUBU GBEĽANY, č. par. 172/1,173/2,173/1,174/1,785/1,820/4,820/5" v rozsahu realizačného projektu

IKARCH, s.r.o., Žilina

Obec Gbeľany

19.02. č. 76021 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Gbeľany

02.02. Kúpna zmluva - parcela KN-E číslo 174/1 - orná pôda o výmere 29 m2, vedená na LV číslo 614 a parcela KN-E číslo 173/1 - orná pôda o výmere 53 m2 vedená na LV 613 v katastrálnom území Gbeľany Tichý Jozef, Hlavná 178/4, Gbeľany
Macková Hermína, Gbeľany č. 42
Tichý Albín, Alex. Trizuliaka 203/15, Gbeľany
Priesolová Anna, Nižný Sliač 277
Žiak Jaroslav, Antona Bernoláka 831/18, Varín
Obec Gbeľany
01.02. Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 z 1.6.2016

CTP Invest SK, spol. s r.o., Poprad

Obec Gbeľany

25.01. 8948498 Dodatok k Zmuve o poskytovaní verejných služieb

Orane Slovensko, a.s., Bratislava

Obec Gbeľan

04.01. č.1/2016 Dohoda o poskytnutí dotácie ŠK Gbeľany
Obec Gbeľany