Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-ZA-OSZP3-2021/032429-003

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Nededza

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Nededza“ je zverejnené na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-nededza-  a  na webovom sídle obce.

Do spisu je možné taktiež nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) a zúčastniť sa konzultácií v zmysle § 63 na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina počas pracovných dní v čase od 8:00 h do 14:00 h.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 12.08.2021 na adresu:

Okresný úrad Žilina,

odbor starostlivosti o životné prostredie,

Vysokoškolákov 8556/33B 010 08 Žilina

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

oznam_o_strateg_dok_uzem_pla_nededza.pdf (227.11 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente (591.62 kB)

Vyvesené: 28. 7. 2021

Dátum zvesenia: 12. 8. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť