Obsah

LESNÉ A PASIENKOVÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO DIELEC- KOŇHORA GBEĽANY

Valné zhromaždenie dňa 14.4.2018

Správa za rok 2017

Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec- Koňhora Gbeľany podľa LV 814 má výmeru 75 ha, 127 členov a 115 podielov. Podľa LV sú uvedené pozemky zaradené: orná pôda, trvalo trávnaté oblasti, lesné pozemky, ostatná plocha.

Podľa LV 814 sú lesné pozemky o rozlohe 3843 m2. Zastavané pozemky a nádvoria sú 21 m2. Táto plocha je zaradená podľa registra do portálu C. Ostatná pôda je zaradená do portálu E.

Činnosť spoločenstva riadi päťčlenný výbor a trojčlenná dozorná rada. Výbor zasadá pravidelne jedenkrát za mesiac. Operatívne úlohy sa riešia jedenkrát za týždeň.

Ťažba suchárov- lykožrút

Porast Dielec- 373,28 m3, porast Koňhora - 444,72 m3, spolu 818 m3.
Veterná kalamita- porast Dielec - 71,28 m3, Koňhora - 89 m3.

Bolo osadených 10 kusov feromónov.
Bola podpísaná zmluva s hasičom Ing. Mrázikom.
V poraste Dielec bola vykonaná prebierka na ploche 1,5 ha.
Pre Dielec a Koňhoru bola vykonaná ochrana sadeníc Cervacolom - 8 ha.
V poraste Dielec bol vykonaný výžin trávy okolo stromkov - 7 ha.

Osadenie ecotrapov

Porast 1276 Koňhora – 3 ks
Porasty 1312, 1315 – 3 ks

Spolu bolo osadených 6 ks ecotrapov. Boli použité feromóny IT ECOLURE. Výmena feromónov bola vykonaná dvakrát za rok. Vyprázdňovanie pascí bolo vykonané jedenkrát za týždeň. Ecotrapy boli osadené 50 m od porastov.

Pre urýchlenie výžinu bol zakúpený krovinorez v cene 621,65 €.
Pre suché počasie bola zastavená výsadba stromkov.

Požiarne hliadky

Počas letného obdobia boli určené požiarne hliadky, o ktorých sa vedie evidencia v požiarnej knihe.

Bola podpísaná nájomná zmluva o poľnohospodárskej pôde s firmou AGRA Váh s.r.o. Varín, zmluva bola podpísaná na 5 rokov.

 

Úlohy na rok 2018

  1. Vyťažiť všetky stromy, ktoré sú po veternej kalamite- Koňhora, Dielec.
  2. Vysadiť sadenice - Koňhora  4000 ks, Dielec  5000 ks.
  3. Vykonať výrub nežiaducich drevín - Koňhora 4,5 ha, Dielec 5 ha.
  4. Opraviť alebo nahradiť polámané ecotrapy.
  5. Vložiť do nich feromóny.
  6. Sledovať výskyt stromov napadnutých kôrovcom, uvedené stromy je treba okamžite z porastu odstrániť. Ak sa napadnutý strom nedá vyťažiť, treba ho odkôrniť, prípadne postriekať postrekom FURY 10 EW.
  7. Osadiť nový lapač ku skládke dreva.

 

Ladislav Martinček

predseda spoločenstva

 

 

 

 

Príloha:

LESNÉ A PASIENKOVÉ POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO DIELEC- KOŇHORA Gbeľany - Správa za rok 2017