Obsah

Krúžková činnosť v materskej škole bude prebiehať od októbra 2017 do mája 2018.

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
Názov  Pani učiteľka Trieda Termín
Konštruktívno–technický  p. uč.Andelová Motýliky

párny týždeň streda
od 15:00 – 16:00 hod.

2x mesačne
Tanečný krúžok  p. uč. Barčiaková  Motýliky

nepárny týždeň streda 
od 15:00 do 16.00 hod.

2 x mesačne
Enviromentálny  p. uč. Chládecká  Včielky 2 x v mesiaci
od 15:00 do 16:00 hod.
Pohybová príprava  p. Vršanská  Motýliky každý piatok
od 14:30 do 15:30 hod.
(telocvičňa)