Obsah

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Typ: ostatné
Obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

            Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 190 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 272/1 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  372. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí.

 

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


Vytvorené: 14. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2020 12:32
Autor: Správca Webu