Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky so sídlom Kostolná 43/10, 013 02 Gbeľany


DSS Gbeľany

Kliknutím na obrázok spustíte virtuálnu prehliadku zariadenia pre seniorov.

Video DSS sv. Barborky

Sociálne služby v zariadení sa začnú poskytovať  v priebehu mesiacov január – február 2023


Sociálne služby sa poskytujú ako:

a) celoročná pobytová sociálna služba na neurčitý čas v zariadení pre seniorov

b) ambulantná sociálna služba na určitý čas počas pracovných dní v dennom stacionári

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá:

a)  dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej  stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,  alebo

b)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej  služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa

a) poskytuje : - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva a bielizne osobné vybavenie a ošetrovateľská starostlivosť,

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje sa : - záujmová činnosť

d) je možné poskytovať, vykonávať alebo utvárať podmienky aj na iné činnosti, ktoré   zákon o sociálnych  službách  neupravuje,  ale  zvyšujú  kvalitu  sociálnej  služby  (§ 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách).

 

Podmienkou prijatia do zariadenia pre seniorov alebo do denného stacionára je posúdenie občana o odkázanosti na sociálnu službu a vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte p. Chovancovú na t. č.: 0911 289 681.


 

Viac informácií o dennom stacionári, postupu pri podávaní žiadosti o umiestnenie do DSS, predložení potrebných dokladov získate v nasledujúcich prílohách:

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár sv. Barborky - informácie a postup pri podávaní žiadostí

Príloha č. 1 - ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Príloha č. 2 - ŽIADOSŤ o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (DSS) v Gbeľanoch

Príloha č. 3 - VZN č. 26/2022  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gbeľany č. 26/2022 o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb „ Zariadenie pre seniorov sv. Barborky “ - zariadenie pre seniorov a denný stacionár Gbeľany