Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Č. j. R2024/000393                                                                           Gbeľany, 16.02.2024

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny:  čerešňa  s obvodom kmeňa 140 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a orezanie orecha vlašského, rastúcich v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku  KN – C číslo 347/2 záhrady  v katastrálnom území Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č. 261. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : 30 – ročné stromy pre svoj zlý zdravotný stav ohrozujú zdravie ľudí, nebezpečenstvo pádu a ohrozenie majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument na stiahnutie: 
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Typ: PDF dokument, Velkosť: 294.42 kB


 

Č. j. R2023/002610                                                                       Gbeľany, 20.11.2023

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje
informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.


Žiadateľ požiadal o výrub drevín: orech vlašský s obvodom kmeňa 200 cm meraným
vo výške 130 cm nad zemou a orech vlašský s obvodom kmeňa 300 cm meraným vo výške
130 cm nad zemou rastúcich v zastavanom území obce Gbeľany na pozemku KN – C číslo
562 zastavaná plocha a nádvorie a KN – C číslo 564 záhrady v katastrálnom území Gbeľany
vedené na liste vlastníctva č. 280. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : stromy pre svoj zlý
zdravotný stav ohrozujú zdravie ľudí, nebezpečenstvo pádu a ohrozenie majetku.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín
je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa
zverejnenia tejto informácie.


 

Č. j. R2023/002522                                                                       Gbeľany, 24.10.2023                                                                

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub drevín:  jaseň s obvodom kmeňa 190 cm meraným vo výške 130 cm,  jaseň s obvodom kmeňa 91 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  jaseň s obvodom kmeňa 125 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  jaseň s obvodom kmeňa 130 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, jaseň s obvodom kmeňa 153 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, jaseň s obvodom kmeňa 45 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, jaseň s obvodom kmeňa 119 cm meraným vo výške 130 cm  nad zemou rastúce v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku  KN – C číslo 580/8 a KN – C číslo 580/9 záhrady  v katastrálnom území Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  582. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : stromy pre svoj zlý zdravotný stav ohrozujú zdravie ľudí, nebezpečenstvo pádu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


 

  • Č. j. R2023/002431                                                                     Gbeľany, 29.09.2023 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 234 zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  386. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí, koruna stromu zasahuje do elektrického vzdušného vedenia, korene sa nachádzajú v blízkosti plynovej a vodovodnej prípojky.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument na stiahnutie: 
Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_vo_veci_vyrubu_drevin_R2023_002431.pdf (298.46 kB)


 

Č. j. R2023/000735                                                                        Gbeľany, 16.03.2023

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje
informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.


Žiadateľ požiadal o výrub drevín – krovité porasty o výmere 30 m2 a lipu s obvodom
kmeňa 104 cm rastúce v zastavanom území obce Varín na pozemku par. KN – C č. 3183/2
a 72/1 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Varín vedené na liste vlastníctva č. 1. Svoju
žiadosť žiadateľ odôvodnil : krovité porasty sú v zlom zdravotnom stave a budú nahradené
novou výsadbou.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín
je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa
zverejnenia tejto informácie.

 

Dokument na stiahnutie: Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_vo_veci_vyrubu_drevin.pdf (295.79 kB)


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2022/002178                                                          Gbeľany, 21.11.2022

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub 8 ks drevín – lipa malolistá s obvodom kmeňa 170 cm, 2 ks drevín - lipa malolistá s obvodom kmeňa 130 cm a 2 ks drevín – jaseň s obvodom kmeňa 100 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou  rastúcich v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 579/3 záhrada v k. ú. Gbeľany vedeného na liste vlastníctva  č.  1903. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil: stromy v zlom zdravotnom stave z dôvodu prestárnutia ohrozujú bezpečnosť ľudí v ich okolí.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.doc


 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2022/1412                                                               Gbeľany, 06.06.2022

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub drevín – 60 kusov náletových drevín a 50 kusov liesky s obvodom kmeňa menej ako 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  rastúcich v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemkoch parcela KN – C číslo 129/2 – zastavaná plocha a nádvorie,  KN – C číslo 135 – zastavaná plocha a nádvorie, KN – C číslo 139/1 – zastavaná plocha a nádvorie, KN – C číslo 139/2 – zastavaná plocha a nádvorie, KN – C číslo 139/3 – zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Gbeľany vedených na liste vlastníctva  číslo 1229. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : vyčistenie pozemku od náletových drevín, ktorých koruny stromov zasahujú do elektrického vzdušného vedenia.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2021/000326                                                             Gbeľany, 09.03.2021

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub drevín: 11 kusov Fraxinus excelsior, 3 kusy Aesculus hippocastanum, 1 kus Acer platanoides, 4 kusy Carpinus betulus, 2 kusy Picea abies, 1 kus Tilia platyphyllos, 1 kus Alnus glutinosa, 1 kus Salix caprea,  2 kusy Sorbus aucuparia, 1 kus Sorbus intermedia, 1 kus Picea omorika, 1 kus Pinus sylvestris, 1 kus Larix decidua v zmysle ROZHODNUTIA Krajského pamiatkového úradu Žilina číslo KPUZA-2019/21931-4/86550/SIC zo dňa 21.10.2019 a záväzného stanoviska  vydaného Krajským pamiatkovým úradom v Žiline číslo KPUZA-2020/17706-2/77174/SIC zo dňa 23.09.2020 v zastavanom území obce Gbeľany na  par. č. KN – C  512/1, 518, 519 zastavané plochy a nádvoria vedené na liste vlastníctva 1624 a parcele číslo KN – C 521 záhrada vedenej na liste vlastníctva  číslo 938 v katastrálnom území Gbeľany.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

Dokument na stiahnutiu: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (340.7 kB)


 

 

Oznámenie o začatí správneho konania 

Č. j. D2020/002518                                                                 Gbeľany, 04.12.2020

 

Obec Gbeľany vykonávajúc prenesený výkon štátnej správy na základe postúpenia veci Okresným súdom Žilina (rozsudok zo dňa 04.09.2020, sp. zn. 13C/61/2020) ako príslušný správny orgán podľa § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“)

 

oznamuje,

 

že dňa 06.10.2020 začal konanie podľa § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody o uložení povinnosti vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo uložení povinnosti rozhodnúť o jej vyrúbaní.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody obec Gbeľany zverejňuje túto informáciu o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke (www.gbelany.eu) a zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Dokument na stiahnutiu: Oznámenie o začatí konania


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2020/2303                                                                            Gbeľany, 07.10.2020

 

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

            Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 160 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 427 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  110. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí, koruna stromu zasahuje do elektrického vzdušného vedenia, korene sa nachádzajú v blízkosti plynovej a vodovodnej prípojky.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument ku stiahnutiu: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2020/0297                                                                            Gbeľany, 13.02.2020

 

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

            Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 190 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 272/1 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  372. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument ku stiahnutiu:  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2019/001336                                                                          Gbeľany, 05.06.2019


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – jabloň s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  jabloň s obvodom kmeňa 112 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a  slivka s obvodom kmeňa 45 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  rastúce v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 188/2 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  1842. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : na uvedenú parcelu bolo vydané dňa 23.04.2019 stavebné povolenie č. k. 2019/19058/SÚ/Za  na výstavbu rodinného domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument k stiahnutiu: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2018/001850                                                                          Gbeľany, 24.09.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 276/3 zastavané plochy a nádvoria a 276/2 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  502 a to orech s obvodom kmeňa 130 cm . Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín  

Č. j. D2018/000238                                                                          Gbeľany, 12.02.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub 2 ks drevín – smrek obyčajný rastúci v zastavanom území obce Varín na  pozemku par. KN – C č. 106/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Varín vedené na liste vlastníctva  č.  1 a to 1 ks stromu s obvodom kmeňa 68 cm a 1 ks stromu s obvodom kmeňa 82 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : stromy pri vetre poškodzujú omietku objektu Zdravotného strediska.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.