Obsah

Späť

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „CTPark Žilina - Gbeľany, Hala SO 02-C extenzia, Hala SO 03-C extenzia“

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „CTPark Žilina - Gbeľany, Hala SO 02-C extenzia, Hala SO 03-C extenzia“ je sprístupnené k nahliadnutiu v podateľni Obecného úradu v Gbeľanoch počas hodín pre verejnosť. Rovnako je zverejnené na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ctpark-zilina-gbelany-hala-so-02-c-extenzia-hala-so-03-c-extenzia  a na webovom sídle obce.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu príslušnému orgánu najneskôr do 24.11.2022 na adresu:

Okresný úrad Žilina

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08 Žilina


Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

Dokumenty na stiahnutie:

CTPark Žilina - Gbeľany, Hala SO 02-C extenzia, Hala SO 03-C extenzia'- - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a oznámenie o začatí správneho konania

Hluková a rozptylová štúdia

CTPark Žilina - Gbeľany, Hala SO 02-C extenzia, Hala SO 03-C extenzia

Mapa


 

Vyvesené: 14. 11. 2022

Dátum zvesenia: 24. 11. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť