Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OU-ZA-OSZP2-2022/005283-74/G

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ - zaslanie záverečného stanoviska

Záverečné stanovisko „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ je sprístupnené k nahliadnutiu v
podateľni Obecného úradu v Gbeľanoch počas hodín pre verejnosť.

Rovnako je zverejnené na adrese:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn  a  na webovom sídle obce.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (182.62 kB)

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2021+ - Z Á V E R E Č N É  S T A N O V I S K O (1020.73 kB)

Vyvesené: 14. 9. 2022

Dátum zvesenia: 5. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť