Obsah

Späť

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 202l+

Správa o hodnotení dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ je zverejnený na adrese:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospraveho_kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti príslušnému orgánu najneskôr do 19.07.2022 na adresu:

Okresný úrad Žilina

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08 Žilina


e-mail: dagmar.grofova@minv.sk

telefón : 041/733 5696

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 202l+

Vyvesené: 28. 6. 2022

Dátum zvesenia: 20. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť