Obsah

Späť

Registratúrna značka: 046-52022/2

Zámer navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany"

Zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany“ je sprístupnený k nahliadnutiu v podateľni Obecného úradu v Gbeľanoch počas hodín pre verejnosť. Rovnako je zverejnený na adrese:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-vykup-odpadov-miestna-vykupna-gbelany a na webovom sídle obce.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti príslušnému orgánu najneskôr do 04.07.2022 na adresu:

Okresný úrad Žilina,

Odbor starostlivosti o životné prostredie,

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08  Žilina

 

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany - zaslanie zámeru a oznámenie o začatí správneho konania

Zámer - Zariadenie na zber a výkup odpadov, miestna výkupňa Gbeľany

Vyvesené: 23. 6. 2022

Dátum zvesenia: 15. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť