Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Výpis z kroniky DHZ Gbeľany


Gbeľany ako poddanská obec vznikli už v 13. storočí, keď sa v okolí Žiliny začali uplatňovať feudálne vzťahy. Ako osada sa prvý raz spomína v roku 1362 pod menom KOBELEN. Prvý zachovalý zápis pochádza z roku 1434 pod názvom VILLA BELENE. Tieto názvy sa menili 20 krát až po dnešné GBEĽANY.


Obyvateľstvo a ochrana proti požiaru a živelnejpohrome


Podľa dostupných štatistických údajov mali Gbeľany v roku 1598 25 domov, v roku 1780 68 domov a v nich bývalo 81 rodín s 439 obyvateľmi. V roku 1828 v 68 domoch bývalo 600 obyvateľov. Domy boli pokryté šindľom a slamou, bohatší si pokrývali domy škridlou. Na ochranu proti požiarom bol vydaný ešte v roku 1891 bezpečnostný poriadok v maďarskom jazyku (štatút Gbelian). Je písaný ručne na piatich stranách a delí sa na 30 paragrafov. V nich sú zahrnuté všeobecné ustanovenia, v ktorých sa hovorí o zodpovednosti za hasiace zariadenia a všeobecné bezpečnostné ustanovenia proti vzniku požiarov.

Zásady pri hasení požiarov ustanovujú povinnosť každého občana ohlásiť oheň, povinnosť nočného strážnika – hlásnika upozorniť na požiar zvonom, povinnosť požiarnikov pri hasení, ako aj povinnosť pomoci spoluobčanov a susedov. V roku 1884 postihla obec veľká živelná pohroma –  ľadovec. Domom, ktoré boli pokryté šindľom a slamenými šupkami, ostali iba holé krokvy. V roku 1887 bola veľká povodeň. Odplavovalo drevený riad a chlievy. Veľký požiar bol zaznamenaný v roku 1904, keď vyhorel horný koniec obce, v roku 1906 zasa dolný koniec obce. V roku 1937 sa zastupiteľský zbor obce uzniesol podľa smerníc ministerstva vnútra z roku 1929 na dobu 6 rokov vyberať hasičskú daň:

Počet izieb     Daň [KS]
1                                5,-
2                              12,-
3                              20,-
Maštaľ nad 
5kusov dobytka      5,-
Humno                     3,-
 

Dobrovoľná hasičská služba bola ustanovená po veľkom požiari v roku 1904, kde vyhorelo 25 usadlostí v hornom konci obce. Richtárom obce bol Jozef Franek. Spolupracoval so správcom grófskeho panstva Majlathovcov Ľudovítom Schvancerom.

Dobrovoľný hasičský spolok bol zostavený  z 15 občanov, ktorí si zvolili za veliteľa Ľudovíta Schvancnera. Zástupcom bol richtár obce. Za pomoci veľkostatku bola zadovážená štvorkolesová striekačka s obsluhou, s ktorou sa oboznamovali pri cvičení 4 krát za rok. Počas žatevných prác sa konali povinné nočné stráže –  jeden požiarnik a dvaja občania.

 

Buletin

Príprava súťažného družstva na zahájenie požiarneho útoku. Ručná štvorkolesová osem mužná striekačka z roku 1927 je schopná do 1 minúty zásahu vodou

DPZ v obci ďalej viedli: od roku 1926 predseda Rudolf Šimún, Ján Franek, od roku 1930 bol veliteľom Ján Sedliaček, hospodárom Vincent Trizuliak, námestníkom veliteľa neskorší predseda Vendelín Kučes. Tento zbor pracoval aj po kultúrnej stránke – hrával divadlá, usporadúval zábavy ako aj fašiangové veselice –  vodenie Turvoňa až do vypuknutia druhej svetovej vojny v roku 1939.

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 sa poškodená striekačka (obnovené kolesá) a ďalší inventár dal znovu do užívania DPZ. Po roku 1948 prevzalo riadenie DPZ ministerstvo vnútra. Zabezpečovalo výzbroj a výstroj. V roku 1950 bol zakúpený a vysvätený požiarny prápor. V roku 1951 bola pridelená pojazdná dvojkolesová motorová striekačka PS 12 s kompletným vybavením. V tomto období pracoval výbor v tomto zložení: predseda Kučes Vendelín, veliteľ Sedliaček Ján, tajomník Martinček Tomáš, hospodár Trizuliak Vincent, strojníci Franek Alojz, Franek Štefan, Franek Vincent, členovia Ament Ľudvík, Sapieta Pavol, Sapieta Matúš, Ďurica Michal, Ondruš Lukáš, Martinček Anton, Janíček Peter, Martinček Vincent, Oravec Štefan, Tichý Ignác, Kubo Ignác, Janíček Alexander, Janíček Štefan, Mucha Pavol, Alexander Albert, Ament Ján, Martinček Jozef, Mravec Karol.


Súťažné družstvo na obvodovom kole v Krasňanoch s novou Aviou

Buletin

Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 začala éra novej politiky Československa a rok 1948 bol rokom politického prevratu –  znárodnenie grófskeho majetku a vytvorenie štátneho majetku, zakladanie JRD, vytvorenie národného výboru, začalo sa s budovaním obce.

Vznikol Národný front pozostávajúci zo spoločenských organizácii Telovýchova
a Červený kríž.

DPZ bol premenovaný na Zväz požiarnej ochrany.

 

Tablo


26. Výročie DHZ

V tomto období, zvlášť v roku 1951, boli postupne doplňované počty požiarnikov
z mladej generácie.

S požiarnou ochranou spolupracovali športovci a znovu sa začalo súťažiť
v rámci okresného výboru požiarnikov.

Počet členov sa stále rozrastal. V roku 1957 po založení obecného JRD aj
k požiarnikom nastúpila mladá generácia. Jej členská základňa tvorila 50 členov.

 

Buletin

Inštrukčno-metodické zameranie okrsku č. 5 vo Varíne. Ukážka hasenia požiaru plávajúcim čerpadlom, čerpanie vody z bazéna.

Nový výbor tvorili:

Funkcia       Meno
predseda    Vendelín Kučes
veliteľ          Gabriel Trizuliak
hospodár    Vincent Trizuliak
pokladník    Štefan Janíček
strojníci       Alojz Franek, Štefan Franek, Vincent Franek


V roku 1958-59 bol predsedom Franek Alojz, veliteľ Franek Vladislav. V roku 1959 bol výborom znovu zvolený za predsedu Trizuliak Gabriel, za veliteľa Franek Vladislav, za strojníkov Franek Štefan, Dreveňák Viktor, za hospodára Franek Alojz, za pokladníka Janíček Štefan, za tajomníka Martinček Tomáš, neskôr Strečanský Bedrich. V roku 1964 sa konali oslavy 40. výročia ZPO s námetovým cvičením vo veľkom kaštieli za účasti Požiarneho útvaru Žilina, DPZ Varín, Mojš, Krasňany, Nededza, Kotrčiná Lúčka, Teplička nad Váhom.

V roku 1965 sme sa zúčastnili pohárovej súťaže vo Vadičove. Veliteľom bol Franek Vladislav, 50. výročie DPZ sme organizovali v parku malého kaštieľa s námetovým cvičením za účasti celého okrsku č.3 v Krasňanoch.


Fašiangy 7.2.1970

Buletin

Hlavnou úlohou bola prevencia proti vzniku požiarov, školenie členov a po zavedení miestneho rozhlasu aj relácie pre občanov. V tomto období sme zapájali do súťaže aj mladých požiarnikov (12 roční žiaci ) v hre Plameň .

V roku 1963 z dôvodu odchodu predsedu DPZ na funkciu predsedu OV DPZ nastala zmena vo výbore DPZ v Gbeľanoch. Predsedom sa stal Kysela Silvester, tajomníkom Strečanský Bedrich, pokladníkom Ondruš Viliam.


Päťdesiate výročie založenia DHZ

Buletin

V roku 1974 sa konalo 50. Výročie založenia DHZ. V roku 1976 sme dostali
od armády z Nitry TATRU 805 upravenú pre požiarnu ochranu. Predsedom MNV bol Ján Ďurnek. Preberal ju Gabriel Trizuliak a Jozef Novák. V tomto roku nám bola pridelená od Okresnej správy PO motorová striekačka DS 16, vykonali sme generálnu opravu požiarnej zbrojnice s prístavbou pre TATRU 805. V danom období prebiehala v obci veľká výstavba, konali sa brigády pri zveľaďovaní obce a zakladali sa spoločenské organizácie.

Požiarna ochrana stála na čele iniciatívy pri rekonštrukcii kultúrneho domu, pretože nám nebolo umožnené postaviť nový. Po rekonštrukcii malého kaštieľa sme pracovali na výstavbe základnej deväťtriednej školy, výstavbe vodnej nádrže pri regulácii potoka, pomáhali sme pri výstavbe potravinovej predajne, výstavbe ihriska, materskej škôlky, taktiež pri výstavbe rímsko-katolíckeho kostola.

V rokoch 1984-85 bol predsedom Emil Šimún, veliteľom Rudolf Stanko. Po ukončení funkcie predsedu OV ZPO v Žiline v roku 1986 bol znovu zvolený za predsedu Gabriel Trizuliak. Veliteľ bol Rudolf Stanko, tajomník Marcel Martinček, hospodár Jozef Novák, pokladník Viliam Ondruš, referent prevencie Jozef Kubička a referent mládeže a kultúry Milan Trizuliak.

V roku 1989 bol zvolený nový výbor:

Funkcia                      Meno
predseda                   Gabriel Trizuliak
veliteľ                         Marián Miček
referent prevencie    Martin Trizuliak, Miroslav Bohatý
tajomník                    Juraj Noga
hospodár                   Jozef Novák
referent CO               Štefan Miho
referenti mládeže    Ľubomír Janíček, Jozef Trizuliak,
strojník                      Jozef Novák ml.
revízna komisia        Viliam Ondruš, Štefan Franek, Jozef Vršanský