Obsah

Demografia

 

Aktuálne katastrálne územie Gbeľany - 814679

Parcely registra C - počet:1987 - celkom výmera 7 133 530 m2
Parcely registra E - počet: 1630 - celkom výmera 4 871 604 m2

 

POČET OBYVATEĽOV k 20.3.2017 POČET
muži 651
ženy 672
predproduktívny vek (0-15) 204
produktívny vek ženy (15-62) 438
produktívny vek muži (15-62) 447
poproduktívny vek (62+Ž, 62+M) 234
SPOLU 1323

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA A ÚZEMIA ZA ROK 2010 
  Dátum Počet
muži 31.12. 2010 591
ženy 31.12. 2010 622
Spolu 31.12. 2010 1213

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA A ÚZEMIA ZA ROK 2011 
  Dátum Počet
muži 07.03. 2011 595
ženy 07.03. 2011 616
Spolu 07.03. 2011 1211

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA A ÚZEMIA ZA ROK 2013 
  Dátum Počet
muži 31.12. 2013 588
ženy 31.12. 2013 628
Spolu 31.12. 2013 1216

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA A ÚZEMIA ZA ROK 2014 
  Dátum Počet
muži 31.12. 2014 588
ženy 31.12. 2014 635
Spolu 31.12. 2014 1223

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA A ÚZEMIA ZA ROK 2015 
  Dátum Počet
muži 31.12. 2015 622
ženy 31.12. 2015 647
Spolu 31.12. 2015 1269

 

POČET OBYVATEĽOV PODĽA POHLAVIA A ÚZEMIA ZA ROK 2016 
  Dátum Počet
muži 31.12. 2016 651
ženy 31.12. 2016 668
Spolu 31.12. 2016 1319

 

Vývoj počtu obyvateľov