Obsah

EU

 

Názov projektu: Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania v Obci Gbeľany

Prijímateľ: Obec Gbeľany

Kód projektu: 302021BKC1

 

Predmetom realizácie projektu je rozšírenie kapacít existujúcej materskej školy v obci Gbeľany. Zriaďovateľom MŠ je Obec Gbeľany, oficiálny názov MŠ znie: Materská škola Gbeľany

Vytvorené kapacity pre umiestnenie detí na predprimárne vzdelávanie v našej obci nie sú dostatočné. V posledných rokoch sme vždy neboli schopní prijať všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem o umiestnenie do MŠ. Mnoho rodičov sa informovalo o situácii v MŠ o kapacitách a po oboznámení sa so situáciou preplnenosti ani prihlášky nepodali. Žiadateľ projektu, Obec Gbeľany, ako inštitúcia oprávnená zriaďovať materské školy, chce uvedenú situáciu riešiť, aby zlepšil situáciu miestnych komunít – rodín, ktoré nemajú kde umiestňovať svoje deti ale súčasne sa potrebujú zamestnať aby získaval príjmy pre svoje rodiny. Uvedené má za následok znižovanie kvality života miestneho obyvateľstva a z globálneho pohľadu má situácia vplyv aj na regionálny rozvoj.

 

Cieľ projektu sme si preto zadefinovali: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl rozšírením kapacity materskej školy v Obci Gbeľany.

Špecifické ciele projektu sme zadefinovali:

1. Rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ rekonštrukciou a zmenou dispozičného riešenia existujúceho objektu

2. Zriadiť priestory pre vzdelávanie detí s potrebami inkluzívneho vzdelávania

3. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy na kvalitné vzdelávanie

 

V rámci nových priestorov MŠ vytvoríme aj zázemie pre inkluzívne vzdelávanie – MŠ bude navštevovať špeciálny pedagógovia (logopéd, psychológ a pod.)., tu sa bude stretávať s deťmi. Budú sa tu realizovať nové výchovné prvky pre deti s postihnutím a špeciálnymi potrebami. Tento priestor bude bezbariérový. V areáli MŠ vybudujeme detské ihrisko, škôlku vybavíme moderným vybavením na vzdelávanie ako i zabezpečenie základných potrieb MŠ.

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné hodnoty ukazovateľov:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl dieťa 71

Počet podporených materských škôl počet 1

Počet renovovaných verejných budov počet 1

Podlahová plocha renovovaných verejných budov m2 223,5

Počet podporených areálov MŠ počet 1

Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením1

 

Harmonogram realizácie projektu:

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 7/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2022

 

Rozpočet projektu:

Celkové oprávnené výdavky: 114 440,05EUR

Nenávratný finančný príspevok maximálne: 108 718,05EUR (ERDF97 274,04 + štátny rozpočet11 444,01)

Spolufinancovanie obce: 5722,00 EUR.