Obsah

Obnova učební - ZŠ Gbeľany

Obec Gbeľany získa NFP na realizáciu projektu s názvom „OBNOVA UČEBNÍ – ZŠ GBEĽANY“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi obcou Gbeľany a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť 22.11.2019.

 

Identifikácia projektu

Názov: Obnova učební – ZŠ Gbeľany

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J377

Miesto realizácie projektu: Obec Gbeľany

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Celková výška oprávnených výdavkov: 139 356,64 EUR

Z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 95 %: 132 388,81 EUR

Vlastné zdroje sú vo výške 5 %: 6 967,83 EUR

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je vybavenie a modernizácia  3 učební v Základnej škole Gbeľany -  biologicko-chemickej učebne, IKT a polytechnickej učebne. V súčasnosti tieto učebne nespĺňajú požiadavky na zabezpečenie adekvátneho štúdia. Realizáciou projektu sa zabezpečia vhodné podmienky a didaktické prostriedky pre žiakov základnej školy, zmodernizuje sa  a skvalitní základné vzdelávanie a rovnako sa podporí rozvoj ich kľúčových kompetencií, prírodovedných zručností a polytechnickej výchovy.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov, čo prispeje k rozšíreniu a zlepšeniu ich budúcich študijných a  pracovných možností, prostredníctvom vybavenia a modernizácie špeciálnych učební v ZŠ Gbeľany.

Očakávané výsledky projektu:

  • zvýšenie kvality primárneho vzdelávania detí,
  • rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania,
  • rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,
  • podpora žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami,
  • plnohodnotná účasť všetkých žiakov na vzdelávaní.