Obsah

Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec-Koňhora Gbeľany

 

POZVÁNKA

V zmysle stanov zvolávam valné zhromaždenie členov Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Dielec- Koňhora Gbeľany na deň 14. 4. 2018 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Gbeľanoch.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice.
  2. Správa o činnosti Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Dielec- Koňhora Gbeľany za rok 2017 a úlohy na rok 2018.
  3. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2017.
  4. Schválenie, rozdelenie zisku za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
  5. Zásady predaja dreva.
  6. Diskusia.
  7. Uznesenie.
  8. Vyplatenie podielov.

 

Ladislav Martinček

Predseda spoločenstva