Obsah

Materská škola


Motto:

„Duša dieťaťa je ako doska citlivá na svetlo.

Každá myšlienka, každý vplyv, ktorému je vystavené,

sa do nej vnárajú."

                                                         

 

Školský poriadok

Školský poriadok materskej školy vypracovaný podľa Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z .z. o materskej škole je možné stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

Školský poriadok Materskej školy Gbeľany platný od 1.9.2021 (225 kB)

 

 

Charakteristika  školy


Materská škola Gbeľany je trojtriedna materská škola bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je Obec Gbeľany. V materskej škole poskytujeme celodennú starostlivosť deťom od 3 rokov do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

MŠ je v obci jedinou, ktorú navštevuje približne 55 detí prevažne z Gbelian.

Materská škola sa nachádza v peknom prírodnom prostredí, neďaleko lúk a lesov. Výhodná poloha školy umožňuje vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý fyzický a psychický vývin detí.

 

Usporiadanie denných činností

Usporiadanie denných činností v dennom poriadku umožňuje reagovať na potreby, záujmy a možnosti detí. Poskytuje priestor na pokojný a zmysluplný, aktívny, tvorivý pobyt dieťaťa v materskej škole. Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko–psychologickej stránke rovnocenné.

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je rozpracovaný vo forme denného poriadku. Orientačné rozvrhnutie organizačných foriem dňa v dennom poriadku materskej školy je v súlade s rámcovým a časovým vymedzením pevne  stanoveným časom podávania jedla a hygieny detí. Súčasťou denného poriadku sú:

- hry a hrové činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- pobyt vonku
- odpočinok

Denný poriadok vychádza z prevádzky materskej školy , časové rozloženie a dĺžka všetkých činností sa riadi zásadou vekovej primeranosti a rodič je s ním oboznámený.

 

RADA ŠKOLY

Zástupca pedagogických zamestnancov

Jana Gachová

Zástupca prevádzkových zamestnancov Miroslava Janíčková
Zástupca rodičov Ing. Mária Lehotská
Ing. Jaroslava Pinčeková 
   
Delegovaný zástupca zriaďovateľa Ing. Adriana Kováčová

 

Zameranie školy

ŠKVP je vyváženým dokumentom so zameraním na všetky oblasti rozvoja dieťaťa. Názov vzdelávacieho programu - Krôčiky poznávania - obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno – vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať všetko nové a neznáme, poznávať ríšu zdravia, prírodu plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.

Chceme dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začlenenie sa do skupiny a kolektívu.

Našou úlohou je vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností pre deti predškolského veku, aby mali pocit, že prežili šťastné detstvo, chrániť ich pred vonkajším svetom.   Chceme akceptovať vlastné videnie sveta dieťaťa i napriek tomu, že sa nezlučuje s tým „správnym„ svetom dospelých.

Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti vychádzajú:
- z reálnych potrieb dieťaťa predškolského veku,
- z potreby zabezpečenia vhodných podmienok na rozvoj osobnosti dieťaťa,
- z detskej skúsenosti,
- z rodinného zázemia,
- z prirodzenej zvedavosti a potreby získavania nových poznatkov dieťaťa a ich uplatňovania v konkrétnych situáciách.

Vzhľadom k podmienkam školy je dôležité využívať prírodu, okolie, ktoré poskytujú množstvo možností zážitkového učenia. Vytýčili sme si úlohy pri plnení alternatívnych cieľov v zdravom životnom štýle , prosociálnej výchove, environmentálnej výchove, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. V krúžkovej činnosti – grafomotorický, výtvarný, dramatický  krúžok, krúžok šikovných rúk, ktoré vedú kmeňové učiteľky MŠ, rozvíjame záujmy a tvorivosť detí.