Obsah

Prístup k informáciám

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

 

Kto má právo na sprístupnenie informácií?

Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má obec Gbeľany k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

 

Povinná osoba:

Obec Gbeľany je podľa § 2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je určená,
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti obec bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, neúplnú žiadosť doplnil.

 

Žiadosť možno podať:

  • písomne: poštou alebo osobne  na adresu: Obecný úrad Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
  • ústne: v pracovných dňoch počas pracovnej doby u ktoréhokoľvek zamestnanca obce
  • elektronickou poštou na email: gbelany@gbelany.eu
  • iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Lehota vybavenia:

Informácie obec sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní alebo do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená.

 

Čo sa nesprístupňuje:

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ďalej informácie, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti a informácie, ktoré je možné subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona.