Obsah

Drobný stavebný odpad

Typ: ostatné
Drobný stavebný odpadNakladanie s DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM v obci Gbeľany


Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Drobný stavebný odpad nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zvyšky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a podobne.
 

Drobný stavebný odpad


- jednotlivé kusy drobného stavebného odpadu nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg a najväčší rozmer zŕn tvoriacich stavebnú sutinu nesmie presahovať 30 cm, - betónová sutina nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov,

- v prípade, že drobný stavebný odpad obsahuje stavebné drevo, je nevyhnutné ho oddeliť,

- pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím,

- ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť vo veľkoobjemovom kontajneri.

 

Postup pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu od občana s trvalým pobytom na území obce Gbeľany, ktorý je prihlásený k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Gbeľany a vlastní nehnuteľnosť v katastrálnom území Gbeľany:

1. Oznámiť p. Štefanovi Chasníkovi (0917 187 309) – pracovníkovi OcÚ požiadavku na uskladnenie drobného stavebného odpadu a dohodnúť si spoločný termín vývozu drobného stavebného odpadu počas úradných hodín OcÚ Gbeľany.

2. Držiteľ drobného stavebného odpadu odpad pred uložením odváži, poprípade drobný stavebný odpad bude prepočítaný podľa priloženej „Orientačnej prepočtovej tabuľky drobných stavebných odpadov“ vydanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

3. Držiteľ drobného stavebného odpadu odpad vlastnými silami a prostriedkami umiestni odpad do veľkoobjemového kontajnera za prítomnosti povereného pracovníka obecného úradu.

4. Držiteľ odpadu zaplatí miestny poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu vo výške 0,078 EUR / kg v zmysle Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Gbeľany do pokladne OcÚ.

 

Prílohy:
Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov


Prílohy

Vytvorené: 1. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2022 06:14
Autor: