Obsah

Harmonogram vývozu odpadov
 

KOMUNÁLNY ODPAD 
nepárny týždeň piatok

 

PLASTY
26. 01. 2022 streda
23. 02. 2022 streda
23. 03. 2022 streda
27. 04. 2022 streda
25. 05. 2022 streda
29. 06. 2022 streda
27. 07. 2022 streda
24. 08. 2022 streda
28. 09. 2022 streda
26. 10. 2022 streda
23. 11. 2022 streda
28. 12. 2022 streda

 

OBJEMNÉ  ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

PATRÍ SEM: staré okná bez skla, umývadlá, nábytok, koberce, staré handry vo vreciach a pod.

08. 04. 2022 - 09. 04. 2022  
09. 09. 2022 - 10. 09. 2022  

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.).

PATRÍ SEM: žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby od sprejov, záhradná chémia, mazacie oleje a tuky, riedidlá a farby, ortuťové teplomery, kyseliny a hydroxidy, lepidlá, detergenty, fotochemikálie, pesticídy).

09. 04. 2022             sobota
10. 09. 2022 sobota

 

ELEKTROODPAD 
PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky.
30. 03. 2022 streda
31. 08. 2022 streda

 

NESPOTREBOVANÉ  LIEKY a ZRAVOTNÍCKE POMÔCKY 
Je potrebné odovzdať lieky do verejných lekární. 

 

PNEUMATIKY 
Koncový používateľ PNEUMATIKY je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, ju odovzdať distribútorovi pneumatík (napr. autoservis, pneuservis,  predajca pneumatík ...) 

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD 
Nakladanie s drobným stavebným odpadom v obci Gbeľany  
Orientačná prepočtová tabuľka drobných stavebných odpadov