Obsah

Harmonogram vývozu odpadov
 

KOMUNÁLNY ODPAD 
nepárny týždeň piatok

 

PLASTY
27. 01. 2021 streda
24. 02. 2021 streda
24. 03. 2021 streda
28. 04. 2021 streda
26. 05. 2021 streda
23. 06. 2021 streda
28. 07. 2021 streda
25. 08. 2021 streda
22. 09. 2021 streda
27. 10. 2021 streda
24. 11. 2021 streda
22. 12. 2021 streda

 

OBJEMNÉ  ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

PATRÍ SEM: staré okná bez skla, umývadlá, nábytok, koberce, staré handry vo vreciach a pod.

10. 04. 2021 sobota
18. 09. 2021 sobota

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.).

PATRÍ SEM: žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby od sprejov, záhradná chémia, mazacie oleje a tuky, riedidlá a farby, ortuťové teplomery, kyseliny a hydroxidy, lepidlá, detergenty, fotochemikálie, pesticídy).

10. 04. 2021             sobota
18. 09. 2021 sobota

 

ELEKTROODPAD 
PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky.
24. 03. 2021 streda
08. 09. 2021 streda

 

NESPOTREBOVANÉ  LIEKY a ZRAVOTNÍCKE POMÔCKY 
Je potrebné odovzdať lieky do verejných lekární. 

 

PNEUMATIKY 
Koncový používateľ PNEUMATIKY je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, ju odovzdať distribútorovi pneumatík (napr. autoservis, pneuservis,  predajca pneumatík ...)