Obsah

Harmonogram vývozu odpadov
 

KOMUNÁLNY ODPAD 
párny týždeň piatok

 

PLASTY
29. 01. 2020 streda
26. 02. 2020 streda
25. 03. 2020 streda
29. 04. 2020 streda
27. 05. 2020 streda
24. 06. 2020 streda
29. 07. 2020 streda
26. 08. 2020 streda
23. 09. 2020 streda
28. 10. 2020 streda
25. 11. 2020 streda
23. 12. 2020 streda

 

OBJEMNÉ  ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU

odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

PATRÍ SEM: staré okná bez skla, umývadlá, nábytok, koberce, staré handry vo vreciach a pod.

24. 03. 2020 utorok
02. 09. 2020 streda

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.).

PATRÍ SEM: žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby od sprejov, záhradná chémia, mazacie oleje a tuky, riedidlá a farby, ortuťové teplomery, kyseliny a hydroxidy, lepidlá, detergenty, fotochemikálie, pesticídy).

Vzhľadom na nariadenia Vlády SR o opatreniach proti šíreniu koronavírusu, ruší sa plánovaný zber nebezpečného odpadu dňa 28.marca 2020. sobota
05. 09. 2020 sobota

 

ELEKTROODPAD 
PATRÍ SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky.
01. 04. 2020 streda
26. 08. 2020 streda

 

NESPOTREBOVANÉ  LIEKY a ZRAVOTNÍCKE POMÔCKY 
Je potrebné odovzdať lieky do verejných lekární. 

 

PNEUMATIKY 
Koncový používateľ PNEUMATIKY je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, ju odovzdať distribútorovi pneumatík (napr. autoservis, pneuservis,  predajca pneumatík ...)