Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. si dovoľuje požiadať svojich odberateľov, aby si skontrolovali stav vodomerov vo vodomerných šachtách a pivniciach, hlavne trvale neobývaných domov, či vplyvom hlbokých mrazov nedošlo k ich poškodeniu a následnému úniku vody.

Včasným zistením poškodenia vodomeru sa môže zabrániť väčším škodám na majetku. Ďakujeme.

Gbeľanské noviny číslo 2/2016
Polročník o živote v Gbeľanoch si môžete stiahnuť na tomto linku Gbeľanské noviny 2/2016
Denný stacionár v Belej

OTVÁRA SA DENNÝ  STACIONÁR  V  BELEJ

Dňa 2.1.2017  sa po prvý krát otvorí denný stacionár – zariadenie určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Tento stacionár je vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

V zariadení bude poskytovaná:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
sociálna rehabilitácia
stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o.

Taktiež bude zabezpečená:

pracovná terapia
rozmanitá záujmová činnosť

a to všetko na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb, možností ako aj schopností a samotných záujmov každého návštevníka stacionára.

Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Cieľom novovytvoreného stacionára v Belej je odborne zabezpečiť občanovi čo najpríjemnejšie a zmysluplné prežitie dňa za podpory jeho aktivizácie, samostatnosti ako aj kontaktu so spoločenským prostredím.

Sme presvedčení, že zriadením tohto zariadenia pomôžeme nielen ľuďom odkázaným na túto službu ale aj ich najbližším a v konečnom dôsledku celej našej spoločnosti.

Tešíme sa na spoluprácu

Diamant J&D, n.o.

Kontakt: Ján Mičic
0918 367 223

Gbeľanské noviny číslo 1/2016
Polročník o živote v Gbeľanoch si môžete stiahnuť na tomto linku Gbeľanské noviny 1/2016

Upozornenie
Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor zistil, že v súčasnosti vo veľkom množstve dochádza k poškodzovaniu prirodzených vlastností pôdy nadmerným výskytom a šírením škodlivých organizmov rastlinného pôvodu, najmä burín.

Viac informácií získate v PDF dokumente: Upozornenie - ochrana poľ. pôdy proti burinám

Správa národného parku Malá Fatra
Upozornenie

Správa NP Malá Fatra Vás chce týmto listom požiadať, aby ste  upozornili občanov, vzhľadom na značné úhyny rôznych druhov živočíchov, že na Slovensku je vypaľovanie trávy zakázané zákonom NR SR č. 314/2001Zb. z. o požiarnej ochrane.
Viac v dokumente Žiadosť o upozornenie občanov na vybrané ustanovenia zákonov

PARTNERSKÉ SAMOSPRÁVY
Obec Gbeľany a Gmina Stryszawa budú realizovať mikroprojekty
e
Rozpis harmonogramu telocvične ZŠ Gbeľany
Pondelok aerobic 18.00 - 19.30
Utorok florbal 18.30 - 20.00
Streda stolný tenis 18.30 - 20.00
Štvrtok volejbal 18.30 - 20.00
Piatok tenis 18.30 - 20.00
Sobota volejbal 10.00 - 11.30
nohejbal 16.30 - 18.00
Nedeľa tenis 10.00 - 11.30

 

ŽOS-EKO, s.r.o.: Zber a spracovanie starých vozidiel 
- Spracovanie starých vozidiel,
- Odtiahnutie starého vozidla na požiadanie,
- Potvrdenie o prevzatí starého vozidla.[spoiler]Pri ovdovzdaní starého vozidla na spracovanie vydáme majiteľovi potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Na základe tohto potvrdenia bude staré vozidlo vyradené z evidencie dopravného inšpektorátu.
Zbierame a spracovávame vozidlá všetkých značiek.
Na požiadanie zákazníka zabezpečíme odvoz nepojazdného vozidla zdarma.
Kontaktujte nás telefonicky alebo faxom.
Tel: 0915 823 251, 0905 205 732, 0905 687 776, 0905 567 749
      +421/43/42 05  531
      +421/43/42 05 533
Fax: +421/43/42 05 532
Internet: www.zos-eko.sk
Adresa: Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky[/spoiler]