Obsah

VÝPIS ZO STANOV ZO JDS

 

Úlohy a ciele ZO JDS
 • pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
 • vedie starších ľudí k vzájomnej pomoci a vytvára podmienky na realizáciu ich záujmov,
 • podieľa sa na organizovanízdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej činnosti,
 • poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom v rámci svojich možností,
 • spolupracuje so samosprávou a inými orgánmi štátnej správy,
 • podporuje kultúrno-spoločenské aktivity v jednotlivých formách.

 

Členstvo v ZO JDS
 • členmi ZO JDS sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami Jednoty,
 • členstvo v JDS je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku. Po splnenítýchto podmienok bude záujemcovi vystavený členský preukaz, ktorý je dokladom o členstve,
 • členský príspevok na 1kalendárny rok je 3 € na osobu. Z tohto príspevku saodvádza suma 1 €/člen vyššej organizácii JDS v Žiline,
 • organizácia oceňuje svojich členov za príkladné plnenie úloh.

 

Prihlášky za člena JDS má k dispozícii p. Trizuliaková (predseda) a p. Pauríková  (pokladník).

 

Člen ZO JDS má právo
 • voliť a byť volený do orgánov Jednoty,
 • zúčastňovať sa na členských schôdzach ZO,
 • podávať návrhy na zlepšenie činnosti ZO,
 • využívať výhody poskytované Jednotou,
 • zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov Jednoty a ZO, ak sa rokuje o jeho osobe,
 • vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov Jednoty a ZO, ktorej je členom.

 

Člen ZO JDS je povinný
 • spolupracovať na realizácii programu ZO,
 • dodržiavať stanovy a dokumenty na ne nadväzujúce,
 • platiť členský príspevok.

 

Členstvo v ZO zaniká
 • dňom oznámenia člena o vystúpení z JDS,
 • zrušením členstva z dôvodu porušovania stanov a programu Jednoty,
 • pre neplatenie členského príspevku pravidelne a načas,
 • úmrtím člena.

 

Kontakt

       Predseda ZO JDS v Gbeľanoch: Mgr. Soňa Trizuliaková

       Tel.číslo: 0949 634 241

       Email: sonickatriz@gmail.co

 

Prihláška za člena JDS

Prihláška

 

Dokument na stiahnutie: Prihláška za člena Jednoty dôchodcov na Slovensku