Obsah

lLesne

           

     Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec - Koňhora Gbeľany 
                                  Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany
 


P O Z V Á N K A

 

   Výbor Lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva  Gbeľany, v súlade s § 14 odst. 1 Zákona č. 97/2013 Z .z.  o pozemkových spoločenstvách  pozýva  svojich členov na  Valné zhromaždenie , ktoré sa uskutoční dňa

                                                   25.6.2022  (sobota) o  12:30 hodine

                                                

                                                   v Kultúrnom dome v Gbeľanoch

 

Program:       

  1. Otvorenie.
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
  3. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2021, úlohy na rok 2022 a návrh  rozpočtu na rok 2022.
  4. Ťažba a zásady predaja dreva na rok 2022.
  5. Správa dozornej rady o hospodárení spoločenstva za rok 2021.
  6. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021, rozdelenie zisku za rok 2021.
  7. Dodatok č.1 k  Zmluve o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 5 zákona č.97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov zo dňa 13.04.2019 – zmena Čl. IX. v bode 3. -  zníženie počtu členov vo výbore spoločenstva z piatich na troch.
  8. Diskusia
  9. Správa mandátovej  a  návrhovej komisie.
  10. Ukončenie a vyplatenie dividend.

 

              Ak na zasadnutí valného zhromaždenia nebude dostatočná účasť, po oznámení  uznášaniaschopnosti mandátovou komisiou bude nasledovať mimoriadne valné zhromaždenie.

 

Podpis


 

Oznámenie o zrušení valného zhromaždenia 

                              

            Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Dielec – Koňhora Gbeľany, zastúpené Jolanou Merjadovou - predsedníčkou spoločenstva na základe Zákona číslo 91 z 22. apríla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 oznamuje členom pozemkového spoločenstva, že

zhromaždenie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa v roku 2020 konať nebude.

 

 

Gbeľany, 2.10.2020

 

                                           Dielec - Konhora     podpis
                                                                                       Jolana Merjadová
                                                                                 Predsedníčka spoločenstva