Obsah

Tlačivá na stiahnutie
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE Typ Veľkosť
Čestné vyhlásenie doc 26,5 kB
Čestné vyhlásenie k veku stavby doc 27,0 kB
Doplnenie žiadosti pdf 172 kB
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby pdf 261 kB
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pdf 268 kB
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pdf 270 kB
Návrh na zrušenie trvalého pobytu doc 27,0 kB
Ohlásenie drobnej stavby doc 45,0 kB
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka doc 44,5 kB
Splnomocnenie doc 27,5 kB
Súhlas s prihlásením občana na pobyt pdf 55,4 kB
Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov docx 27,0 kB
Žiadosť na výrub drevín pdf 26,4 kB
Žiadosť o potvrdenie platnosti osvedčenia SHR (samostatne hosp. roľník) pdf 177kB
Žiadosť o povolenie vstupu na cintorín pdf 26,4 kB
Žiadosť o určenie súpisného čísla - platná od 01.07.2015 pdf 189 kB
Žiadosť o vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva k pozemku docx 16,6 kB
Žiadosť o vydanie potvrdenia k veku stavby rtf 46,1 kB
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia doc 38,0 kB
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka docx 14,2 kB
Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR pdf 53,4 kB

 

EDITOVATEĽNĚ TLAČIVÁ PRIZNANIA K MIESTNYM DANIAM (platné od 1.1.2015)
PRIZNANIE
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
PDF
II. ODDIEL  
 PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov
PDF
III. ODDIEL   
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na jeden účel
PDF
III. ODDIEL   
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na viaceré účely
PDF
IV. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
PDF
V. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PSA
PDF
VI. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
PDF
VII.ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
PDF
PRÍLOHA 
Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
PDF

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Typ Veľkosť
Vzor PRIZNANIA k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2015 pdf 1,12 MB
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2015 pdf 128 kB
Zánik daňovej povinnosti – FO - oznamovacia povinnosť doc 69,5 kB
Zánik daňovej povinnosti – PO - oznamovacia povinnosť doc 74,5 kB, 69,5 kB
Vznik daňovej povinnosti – FO - oznamovacia povinnosť doc 71,5 kB, 69,5 kB
Vznik daňovej povinnosti – PO - oznamovacia povinnosť doc 71,5 kB, 69,5 kB
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností , k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje- PO - platné od 01.01.2013 pdf 4,56 MB
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje- FO - platné od 01.01.2013 pdf 4,45 MB
Príloha č. 1 k VZN o miestnom poplatku docx 16,5 kB
Príloha č. 2 k VZN o miestnom poplatku docx 15,8 kB

OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATEĽOV

docx 16,5 kB
Dohoda spoluvlastníkov pdf 91,9 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV - II. oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 221 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB stavba slúžiaca na jeden účel - III. oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 220 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB stavba slúžiaca na viaceré účely - III. oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 260 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z BYTOV - IV.oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 213 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PSA - V.oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 145 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY - VI.oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 221 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE- VII.oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 218 kB
Vzor prílohy k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - platné od 01.01.2013 pdf 163 kB
VII. ODDIEL - REKAPITULÁCIA - platné od 01.01.2013    
POUČENIE na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len priznanie) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) - platné od 01.01.2013 pdf 2,16 MB
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2013 pdf 97,3 kB