Obsah

Tlačivá na stiahnutie
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE Typ
Čestné vyhlásenie pdf
Doplnenie žiadosti pdf
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pdf
Ohlásenie drobnej stavby pdf
Splnomocnenie pdf
Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (99.64 kB)  
Žiadosť o povolenie vstupu na cintorín pdf
Žiadosť o vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva k pozemku pdf
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia (376.43 kB) pdf
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka pdf

 

TLAČIVÁ PRIZNANIA K MIESTNYM DANIAM A POPLATKOM (platné od 1.1.2015)
PRIZNANIE
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
PDF
II. ODDIEL  
 PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov
PDF
III. ODDIEL   
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na jeden účel
PDF
III. ODDIEL   
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na viaceré účely
PDF
IV. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
PDF
V. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PSA
PDF
VI. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
PDF
VII.ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
PDF
PRÍLOHA 
Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
PDF
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje PDF
Oznámenie o určení zástupcu, alebo správcu na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Gbeľany (61.77 kB) PDF
Oznámenie o prevzatí plnenia povinností za viacerých poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti na vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre obec Gbeľany PDF
Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby a podnikateľov PDF
Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti  PDF

 

URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu PDF
Žiadosť o zrušenie súpisneho a orientačného čísla pre stavbu  PDF
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu, ktorá bola postavená pred 01.10.1976 PDF

 

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie obce Gbeľany PDF
Žiadosť o potvrdenie platnosti osvedčenia SHR (samostatne hospodáriaceho roľníka) PDF
Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR PDF

 

VEK STAVBY
Žiadosť o vydanie potvrdenia k veku stavby PDF
Čestné vyhlásenie k veku stavby PDF

 

TLAĆIVÁ K PRIHLÁSENIU NA TRVALÝ POBYT
Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt PDF
Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov  

 

VÝRUB STROMOV
Žiadosť na výrub drevín PDF