Obsah

Tlačivá na stiahnutie
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE Typ
Čestné vyhlásenie pdf
Čestné vyhlásenie k veku stavby pdf
Doplnenie žiadosti pdf
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pdf
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pdf
Návrh na zrušenie trvalého pobytu pdf
Ohlásenie drobnej stavby pdf
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) do evidencie obce Gbeľany pdf
Splnomocnenie pdf
Súhlas s prihlásením občana na pobyt pdf
Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov pdf
Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (99.64 kB)  
Žiadosť na výrub drevín pdf
Žiadosť o potvrdenie platnosti osvedčenia SHR (samostatne hospodáriaceho roľníka) pdf
Žiadosť o povolenie vstupu na cintorín pdf
Žiadosť o určenie súpisného čísla - platná od 01.07.2015 pdf
Žiadosť o vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva k pozemku pdf
Žiadosť o vydanie potvrdenia k veku stavby pdf
Žiadosť o vydanie rozkopového povolenia (376.43 kB) pdf
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka pdf
Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR pdf

 

EDITOVATEĽNĚ TLAČIVÁ PRIZNANIA K MIESTNYM DANIAM (platné od 1.1.2015)
PRIZNANIE
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
PDF
II. ODDIEL  
 PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň z pozemkov
PDF
III. ODDIEL   
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na jeden účel
PDF
III. ODDIEL   
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ - Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na viaceré účely
PDF
IV. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
PDF
V. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PSA
PDF
VI. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
PDF
VII.ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
PDF
PRÍLOHA 
Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
PDF

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Typ Veľkosť
Vzor PRIZNANIA k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2015 pdf 1,12 MB
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2015 pdf 128 kB
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností , k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje- PO - platné od 01.01.2013 pdf 4,56 MB
Vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje- FO - platné od 01.01.2013 pdf 4,45 MB
Príloha č. 1 k VZN o miestnom poplatku docx 16,5 kB
Príloha č. 2 k VZN o miestnom poplatku docx 15,8 kB

OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKATEĽOV

docx 16,5 kB
Dohoda spoluvlastníkov pdf 91,9 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z POZEMKOV - II. oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 221 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB stavba slúžiaca na jeden účel - III. oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 220 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZO STAVIEB stavba slúžiaca na viaceré účely - III. oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 260 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI Z BYTOV - IV.oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 213 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PSA - V.oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 145 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA PREDAJNÉ AUTOMATY - VI.oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 221 kB
Vzor prílohy PRIZNANIE K DANI ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE- VII.oddiel - platné od 01.01.2013 pdf 218 kB
Vzor prílohy k zníženiu dane alebo oslobodeniu od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov - platné od 01.01.2013 pdf 163 kB
VII. ODDIEL - REKAPITULÁCIA - platné od 01.01.2013    
POUČENIE na vyplnenie daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len priznanie) podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) - platné od 01.01.2013 pdf 2,16 MB
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01.01.2013 pdf 97,3 kB