Obsah

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Gbeľany na obdobie
od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021.

Plan_kontrolnej_cinnosti-2_polrok_2021.pdf (66.78 kB)


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Gbeľany na obdobie
od 1. januára 2021 do 30. júna 2021.

Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_1.polrok_2021.pdf (209.63 kB)

 


 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Gbeľany na obdobie
od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020 

Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_2.polrok_2020.pdf (199.1 kB)

 


 

PLÁN  KONTROLNEJ ČINNOSTI

hlavného kontrolóra obce Gbeľany

na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020

 

     V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Gbeľany na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 s nasledovným zameraním:

 

Kontrolná činnosť:

 1. Kontrola splnenia oznamovacích povinností podľa čl. 7 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a zákona č. 552/2003 Z.  z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019.
 3. Kontrola pokladničnej hotovosti a inventarizácie pokladničnej hotovosti v pokladni Obecného úradu.
 4. Kontrola stavu a vymáhania pohľadávok na daň z nehnuteľností k 31.12.2019.
 5. Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce, ak vec neznesie odklad, v súlade s ust. §18 ods.1 písm. h) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 6. Kontroly z vlastného podnetu, na základe vlastného uváženia a poznatkov z vyhodnotenia podaní, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

 

Hlavný kontrolór obce predkladá obecnému zastupiteľstvu v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. § 18f ods. 1 písm. e) – Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 2. § 18f ods. 1 písm. c) – Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Gbeľany za rok 2019 pred jeho schválením.
 3. § 18f ods. 1 písm. b) – Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020.

 

Ostatná činnosť:

 • Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Účasť na vybraných zasadnutiach komisií zriadených pri OZ obce Gbeľany.
 • Spolupráca pri príprave a predkladaní návrhov na nové VZN a smernice obce v nadväznosti na všeobecne platné právne predpisy SR.
 • Zvyšovanie odbornej kvalifikácie – účasť na školeniach a seminároch k aktuálnym odborným témam súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti.
 • Príprava na výkon kontroly, ktorá spočíva v naštudovaní všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov, interných predpisov obce, metodických usmernení a ďalších dokumentov týkajúcich sa predmetu kontroly.

 

Poradie vykonávaných kontrol ako aj časový harmonogram jednotlivých kontrol určuje hlavný kontrolór obce podľa objemu kontrolovanej problematiky a závažností zistení pri výkone kontroly.

 

 

V Gbeľanoch, 01.01.2020

 

 

                                                                                   Ing. Božena Vaculová

                                                            

                                                                              hlavný kontrolór obce Gbeľany