Obsah

HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE
Vaculová Božena, Ing. hlavny.kontrolor.gb@gmail.com

 

Funkcia hlavného kontrolóra v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zodpovedný obecnému zastupiteľstvu za svoju činnosť, ktorému je povinný minimálne 2x ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie, a vždy na požiadanie obecného zastupiteľstva v prípade mimoriadnej kontroly. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

 

Rozsah kontrolnej činnosti

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Kontrolnej činnosti podlieha

  • obecný úrad,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavnej kontrolórky obce Gbeľany na obdobie
od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1. júla 2022 do 31.decembra 2022


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavnej kontrolórky obce Gbeľany na obdobie
od 1. januára 2022 do 30. júna 2022.

Plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022. (67.55 kB)


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Gbeľany na obdobie
od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021.

Plan_kontrolnej_cinnosti-2_polrok_2021.pdf (66.78 kB)


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Gbeľany na obdobie
od 1. januára 2021 do 30. júna 2021.

Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_1.polrok_2021.pdf (209.63 kB)


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Gbeľany na obdobie
od 1. júla 2020 do 31. decembra 2020. 

Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_2.polrok_2020.pdf (199.1 kB)


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI hlavného kontrolóra obce Gbeľany na obdobie
od 1. januára 2020 do 30. júna 2020. 

Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_na_1.polrok_2020.pdf (138.47 kB)