Obsah


Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ/učiteľka materskej školy

Viac informácií získate v priloženom dokumente: volne_pracovne_miesto_ucitel_MS.docx (15.15 kB)Vážení rodičia , pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škôlke darovaním 2% z dane

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, v našej materskej škole cez nadáciu Spoločne pre región. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Tlačivá sú k dispozícií na webovej stránke (záložka Tlačivá) alebo v materskej škole.

Pre rodiča je vtedy potrebné, aby požiadal svoju mzdovú učtáreň o potvrdenie dane z príjmov.
 

Kópiu vyhlásenia odovzdajte do materskej školy pani učiteľkám.

Za rok 2020 sme získali sumu 1 435€. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vybavenia škôlky a tým aj na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v škôlke.

 

Za Vaše 2% Vám vopred ďakujeme.


 

Prevádzka MŠ od 11.01.2021

MŠVVaŠ SR zverejnilo manuál "Návrat žiakov do škôl", zverejnený aj na stránke minedu.sk   Podľa tohto manuálu deti MŠ prechádzajú od 11.01.2021 do 17.01.2021 na dištančnú formu vzdelávania.

Po  dohode so zriaďovateľom bude prevádzka materskej školy od 11.01. 2021 otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Testovaní budú len zamestnanci materskej školy.

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

Ďalšie informácie o prevádzke MŠ ako aj testovaní  zákonných zástupcov Vám budeme priebežne zverejňovať.     


 

01.11.2020

Prerušenie prevádzky v I. triede od 2.11.2020 do 8.11.2020 vrátane

Prevádzka pre II. a III. triedu ostáva otvorená  od 6:45  do 16:00 hod. s povinnosťou nosenia rúšok aj u detí v interiéri materskej školy počas celého výchovno – vzdelávacieho pobytu v materskej škole

Viac informácií získate v dokumente: Oznam - Opatrenie na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline


27.10.220

O Z N A M - PRERUŠENIE  PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

 

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva bude prerušená prevádzka MŠ v dňoch:

30. 10. 2020           ( piatok)

02.11.  2020           ( pondelok)


                   

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Gbeľany za školský rok 2019/2020


 

Začiatok školského roku 2020/2021

 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

- v interiéri a exteriéri vstup len v rúšku,

- povinná dezinfekcia pri vstupe do budovy,

- predkladá písomné  vyhlásenie a čestné prehlásenie o tom,  že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (tlačivá zverejnené na web. stránke mš).

Viac informácií získate v dokumentoch: 
Začiatok školského roka 2020/2021 

Podmienky vstupu do materskej školy


 

Poplatok za školné

Platba vo výške 13€ má byť na účte nabehnutá najneskôr  do 15. – teho dňa v  mesiaci.

Každé dieťa bude mať pridelené číslo, ktoré je potrebné uviesť ako variabilný symbol.

Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

VZN č.14/2020 - o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, na činnosti klubov


 

ŠKOLSKÝ PORIADOK platný od 1.9.2020

Skolsky_poriadok_platny_od_1_9_2020.doc (233.5 kB)

dodatok č.2 k školskému poriadku - organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na obdobie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID -19