Obsah

Začiatok školského roka 2018/2019

3. 9. 2018 od 6:45 hod. do 16:15 hod.

Viac v prílohe: Začiatok školského roka 2018/2019Oznámenie o ZRŠ

V A Ž E N Í    R O D I Č I A,

pozývame Vás dňa 11.09.2018 (utorok) o 16:30 hod. na spoločné  plenárne a následne triedne stretnutie rodičov v budove MŠ (prízemie, 1. trieda).

Program:

- Oboznámenie s plánom  práce školy na šk. rok 2018/2019

- Školský poriadok

- Financie a poplatky  - správa od finančného dôverníka, VZN č.17/2017

- Stravovanie detí, pitný režim

- Rôzne

- Diskusia

- Záver

 

Tešíme sa na vašu účasť.


 

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ GBEĽANY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky...

Miesto podávania žiadosti: MŠ Gbeľany
Termín: od 30. 04. 2018 do 31. 05. 2018 v čase od 7:00 – 16:00 hod.


Viac v prílohe: Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ Gbeľany na školský rok 2018/2019


 

PLAVECKÝ KURZ

 • termín 13. – 28. marca 2018
 • deti sú rozdelené do dvoch skupín
 • dvaja inštruktori na skupinu
 • 1. skupina o 9:00hod, 2. skupina o 10:00hod
 • 1 lekcia trvá 45 min, spolu 10 lekcií
 • cena kurzu 60€, uhradiť v MŠ do 16. 2. 2018!
 • Pri neuhradení do uvedeného termínu bude dieťa z kurzu vylúčené.
 • v cene pri každom vstupe 5min vírivka alebo sauna
 • priniesť – v ruksaku plavky, dievčatá kúpacie čiapky, prezuvky vhodné k bazénu, uterák
 • ak sa dieťa z vážnych zdravotných dôvodov kurzu nezúčastní vôbec, budú vrátené peniaze v plnej sume avšak je potrebné doložiť lekárske potvrdenie
 • náhrady z kurzu sa budú riešiť individuálne, kontakt poskytneme po skončení kurzu
   

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za rok 2017.

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenje dane z príjmov fyzickej osoby