Obsah

Riaditeľstvo materskej školy so súhlasom zriaďovateľa obce Gbeľany Vám oznamuje, že prevádzka materskej školy Gbeľany v čase letných prázdnin bude od 01.07.2019 do 19.07.2019.


Riaditeľstvo Materskej školy Gbeľany po dohode so zriaďovateľom Vám oznamuje, že prevádzka materskej školy bude dňa 22.02.2019 zatvorená z prevádzkových dôvodov.


Vážení rodičia, venujte MŠ Gbeľany 2% z daní

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2 % z dane

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


Riaditeľka materskej školy Gbeľany 139 /1 po dohode so zriaďovateľom Obce Gbeľany a v súlade s legislatívou určuje zápis detí pre školský rok 2019/2020
                                                      nasledovne
Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:
             od  30.04. 2019 - do 31.05.2019 v čase od 7,00 do 16,00 hod.
Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: 
             Materská škola Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02 

Prílohy:

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ GBEĽANY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/ 2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Gbeľany


Detský karneval


 

Prevádzka materskej školy počas vianočných sviatkov

Bude prerušená od 27.12.2018 do 07.01.2019.
Prevádzka začína 08.01. ( utorok) 2019.


S p r á v a  o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Gbeľany, Urbárska 139/1, 013 02, za školský rok 2017/2018

Viac v prílohe: Správa VVČ 2017-2018 MŠ Gbeľaný


 

Začiatok školského roka 2018/2019

3. 9. 2018 od 6:45 hod. do 16:15 hod.

Viac v prílohe: Začiatok školského roka 2018/2019Oznámenie o ZRŠ

V A Ž E N Í    R O D I Č I A,

pozývame Vás dňa 11.09.2018 (utorok) o 16:30 hod. na spoločné  plenárne a následne triedne stretnutie rodičov v budove MŠ (prízemie, 1. trieda).

Program:

- Oboznámenie s plánom  práce školy na šk. rok 2018/2019

- Školský poriadok

- Financie a poplatky  - správa od finančného dôverníka, VZN č.17/2017

- Stravovanie detí, pitný režim

- Rôzne

- Diskusia

- Záver

 

Tešíme sa na vašu účasť.


 

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ GBEĽANY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

- spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky...

Miesto podávania žiadosti: MŠ Gbeľany
Termín: od 30. 04. 2018 do 31. 05. 2018 v čase od 7:00 – 16:00 hod.


Viac v prílohe: Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ Gbeľany na školský rok 2018/2019