Obsah

Vzor formulára: Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa materskej školy o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.

Ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Gbeľany
  

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Gbeľany v školskom roku 2021/2022 od 01.09.2021.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Gbeľany v školskom roku 2021/2022 od 01.09.2021 (17.71 kB)


Riaditeľstvo materskej školy Gbeľany po dohode so zriaďovateľom obce a v súlade s legislatívou určuje podmienky podávania žiadosti do materskej školy pre školský rok 2021/2022 nasledovne: 

Termín podávania žiadosti:  od  01.05. 2021 - do 31.05.2021

Miesto podania žiadosti: osobne v MŠ  Gbeľany od 7:00 - do 16:00 hod

                                         poštou na adresu MŠ

                                         emailom: msgbelany@gmail.com                                              

Žiadosť si môžete vyzdvihnúť osobne v triede na prízemí v mesiaci apríl 2021 alebo na web. stránke obce Gbeľany – Organizácie/Materská škola/Prejímanie detí.

Pred termínom Vám žiadosti nebudú akceptované.

Žiadosť musí byť podpísaná obomi zákonnými zástupcami dieťaťa.

Informácie Vám poskytneme aj telefonicky: 0915 849 151


OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ GBEĽANY
NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Viac informácií získate v dokumente: Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do MŠ Gbeľany (15 kB)