Obsah

Správne konania

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2018/001850                                                                          Gbeľany, 24.09.2018

 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 276/3 zastavané plochy a nádvoria a 276/2 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  502 a to orech s obvodom kmeňa 130 cm . Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín  

Č. j. D2018/000238                                                                          Gbeľany, 12.02.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub 2 ks drevín – smrek obyčajný rastúci v zastavanom území obce Varín na  pozemku par. KN – C č. 106/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Varín vedené na liste vlastníctva  č.  1 a to 1 ks stromu s obvodom kmeňa 68 cm a 1 ks stromu s obvodom kmeňa 82 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : stromy pri vetre poškodzujú omietku objektu Zdravotného strediska.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.