Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Správne konania

Č. j. R2024/000393                                                                           Gbeľany, 16.02.2024

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny:  čerešňa  s obvodom kmeňa 140 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a orezanie orecha vlašského, rastúcich v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku  KN – C číslo 347/2 záhrady  v katastrálnom území Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č. 261. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : 30 – ročné stromy pre svoj zlý zdravotný stav ohrozujú zdravie ľudí, nebezpečenstvo pádu a ohrozenie majetku.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument na stiahnutie: 
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Typ: PDF dokument, Velkosť: 294.42 kB


 

Č. j. R2023/002610                                                                       Gbeľany, 20.11.2023

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje
informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.


Žiadateľ požiadal o výrub drevín: orech vlašský s obvodom kmeňa 200 cm meraným
vo výške 130 cm nad zemou a orech vlašský s obvodom kmeňa 300 cm meraným vo výške
130 cm nad zemou rastúcich v zastavanom území obce Gbeľany na pozemku KN – C číslo
562 zastavaná plocha a nádvorie a KN – C číslo 564 záhrady v katastrálnom území Gbeľany
vedené na liste vlastníctva č. 280. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : stromy pre svoj zlý
zdravotný stav ohrozujú zdravie ľudí, nebezpečenstvo pádu a ohrozenie majetku.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín
je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa
zverejnenia tejto informácie.


 

Č. j. R2023/002522                                                                       Gbeľany, 24.10.2023                                                                

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub drevín:  jaseň s obvodom kmeňa 190 cm meraným vo výške 130 cm,  jaseň s obvodom kmeňa 91 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  jaseň s obvodom kmeňa 125 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  jaseň s obvodom kmeňa 130 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, jaseň s obvodom kmeňa 153 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, jaseň s obvodom kmeňa 45 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, jaseň s obvodom kmeňa 119 cm meraným vo výške 130 cm  nad zemou rastúce v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku  KN – C číslo 580/8 a KN – C číslo 580/9 záhrady  v katastrálnom území Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  582. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : stromy pre svoj zlý zdravotný stav ohrozujú zdravie ľudí, nebezpečenstvo pádu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


 

  • Č. j. R2023/002431                                                                     Gbeľany, 29.09.2023 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 234 zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  386. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí, koruna stromu zasahuje do elektrického vzdušného vedenia, korene sa nachádzajú v blízkosti plynovej a vodovodnej prípojky.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument na stiahnutie: 
Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_vo_veci_vyrubu_drevin_R2023_002431.pdf (298.46 kB)


 

Č. j. R2023/000735                                                                        Gbeľany, 16.03.2023

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje
informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.


Žiadateľ požiadal o výrub drevín – krovité porasty o výmere 30 m2 a lipu s obvodom
kmeňa 104 cm rastúce v zastavanom území obce Varín na pozemku par. KN – C č. 3183/2
a 72/1 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Varín vedené na liste vlastníctva č. 1. Svoju
žiadosť žiadateľ odôvodnil : krovité porasty sú v zlom zdravotnom stave a budú nahradené
novou výsadbou.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín
je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany
alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa
zverejnenia tejto informácie.

 

Dokument na stiahnutie: Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_vo_veci_vyrubu_drevin.pdf (295.79 kB)


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2022/002178                                                          Gbeľany, 21.11.2022

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub 8 ks drevín – lipa malolistá s obvodom kmeňa 170 cm, 2 ks drevín - lipa malolistá s obvodom kmeňa 130 cm a 2 ks drevín – jaseň s obvodom kmeňa 100 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou  rastúcich v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 579/3 záhrada v k. ú. Gbeľany vedeného na liste vlastníctva  č.  1903. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil: stromy v zlom zdravotnom stave z dôvodu prestárnutia ohrozujú bezpečnosť ľudí v ich okolí.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín.doc


 

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2022/1412                                                               Gbeľany, 06.06.2022

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub drevín – 60 kusov náletových drevín a 50 kusov liesky s obvodom kmeňa menej ako 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  rastúcich v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemkoch parcela KN – C číslo 129/2 – zastavaná plocha a nádvorie,  KN – C číslo 135 – zastavaná plocha a nádvorie, KN – C číslo 139/1 – zastavaná plocha a nádvorie, KN – C číslo 139/2 – zastavaná plocha a nádvorie, KN – C číslo 139/3 – zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Gbeľany vedených na liste vlastníctva  číslo 1229. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : vyčistenie pozemku od náletových drevín, ktorých koruny stromov zasahujú do elektrického vzdušného vedenia.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

Dokument na stiahnutie: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2021/000326                                                             Gbeľany, 09.03.2021

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub drevín: 11 kusov Fraxinus excelsior, 3 kusy Aesculus hippocastanum, 1 kus Acer platanoides, 4 kusy Carpinus betulus, 2 kusy Picea abies, 1 kus Tilia platyphyllos, 1 kus Alnus glutinosa, 1 kus Salix caprea,  2 kusy Sorbus aucuparia, 1 kus Sorbus intermedia, 1 kus Picea omorika, 1 kus Pinus sylvestris, 1 kus Larix decidua v zmysle ROZHODNUTIA Krajského pamiatkového úradu Žilina číslo KPUZA-2019/21931-4/86550/SIC zo dňa 21.10.2019 a záväzného stanoviska  vydaného Krajským pamiatkovým úradom v Žiline číslo KPUZA-2020/17706-2/77174/SIC zo dňa 23.09.2020 v zastavanom území obce Gbeľany na  par. č. KN – C  512/1, 518, 519 zastavané plochy a nádvoria vedené na liste vlastníctva 1624 a parcele číslo KN – C 521 záhrada vedenej na liste vlastníctva  číslo 938 v katastrálnom území Gbeľany.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

Dokument na stiahnutiu: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (340.7 kB)


 

 

Oznámenie o začatí správneho konania 

Č. j. D2020/002518                                                                 Gbeľany, 04.12.2020

 

Obec Gbeľany vykonávajúc prenesený výkon štátnej správy na základe postúpenia veci Okresným súdom Žilina (rozsudok zo dňa 04.09.2020, sp. zn. 13C/61/2020) ako príslušný správny orgán podľa § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“)

 

oznamuje,

 

že dňa 06.10.2020 začal konanie podľa § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody o uložení povinnosti vykonať nevyhnutné opatrenia na ozdravenie dreviny alebo uložení povinnosti rozhodnúť o jej vyrúbaní.

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody obec Gbeľany zverejňuje túto informáciu o začatí správneho konania na svojej internetovej stránke (www.gbelany.eu) a zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Dokument na stiahnutiu: Oznámenie o začatí konania


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2020/2303                                                                            Gbeľany, 07.10.2020

 

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

            Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 160 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 427 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  110. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí, koruna stromu zasahuje do elektrického vzdušného vedenia, korene sa nachádzajú v blízkosti plynovej a vodovodnej prípojky.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument ku stiahnutiu: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2020/0297                                                                            Gbeľany, 13.02.2020

 

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

            Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 190 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 272/1 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  372. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument ku stiahnutiu:  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2019/001336                                                                          Gbeľany, 05.06.2019


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – jabloň s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  jabloň s obvodom kmeňa 112 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a  slivka s obvodom kmeňa 45 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  rastúce v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 188/2 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  1842. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : na uvedenú parcelu bolo vydané dňa 23.04.2019 stavebné povolenie č. k. 2019/19058/SÚ/Za  na výstavbu rodinného domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument k stiahnutiu: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2018/001850                                                                          Gbeľany, 24.09.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 276/3 zastavané plochy a nádvoria a 276/2 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  502 a to orech s obvodom kmeňa 130 cm . Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín  

Č. j. D2018/000238                                                                          Gbeľany, 12.02.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub 2 ks drevín – smrek obyčajný rastúci v zastavanom území obce Varín na  pozemku par. KN – C č. 106/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Varín vedené na liste vlastníctva  č.  1 a to 1 ks stromu s obvodom kmeňa 68 cm a 1 ks stromu s obvodom kmeňa 82 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : stromy pri vetre poškodzujú omietku objektu Zdravotného strediska.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína

Zajtra má meniny Vilma, Elmar, Maxim, Maxima

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
1
7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
mierny dážď 25 °C 11 °C
streda 29. 5. slabý dážď 21/13 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 22/11 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 18/12 °C

Môžete mať záujem