Obsah

Správne konania

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2020/2303                                                                            Gbeľany, 07.10.2020

 

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

            Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 160 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 427 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  110. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí, koruna stromu zasahuje do elektrického vzdušného vedenia, korene sa nachádzajú v blízkosti plynovej a vodovodnej prípojky.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument ku stiahnutiu: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2020/0297                                                                            Gbeľany, 13.02.2020

 

            Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

            Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech s obvodom kmeňa 190 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 272/1 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  372. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí.

            Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument ku stiahnutiu:  Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2019/001336                                                                          Gbeľany, 05.06.2019


Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – jabloň s obvodom kmeňa 120 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou,  jabloň s obvodom kmeňa 112 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a  slivka s obvodom kmeňa 45 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou  rastúce v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 188/2 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  1842. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : na uvedenú parcelu bolo vydané dňa 23.04.2019 stavebné povolenie č. k. 2019/19058/SÚ/Za  na výstavbu rodinného domu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Dokument k stiahnutiu: Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Č. j. D2018/001850                                                                          Gbeľany, 24.09.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny – orech rastúci v zastavanom území obce Gbeľany na  pozemku par. KN – C č. 276/3 zastavané plochy a nádvoria a 276/2 záhrada v k. ú. Gbeľany vedené na liste vlastníctva  č.  502 a to orech s obvodom kmeňa 130 cm . Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : strom pre svoj zlý zdravotný stav ohrozuje zdravie ľudí.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín  

Č. j. D2018/000238                                                                          Gbeľany, 12.02.2018

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Gbeľany ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

Žiadateľ požiadal o výrub 2 ks drevín – smrek obyčajný rastúci v zastavanom území obce Varín na  pozemku par. KN – C č. 106/1 zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Varín vedené na liste vlastníctva  č.  1 a to 1 ks stromu s obvodom kmeňa 68 cm a 1 ks stromu s obvodom kmeňa 82 cm. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil : stromy pri vetre poškodzujú omietku objektu Zdravotného strediska.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany alebo elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.