Obsah

Členom pozemkových spoločenstiev pre ich potrebu bude odopredané úžitkové a palivové drevo z plánovanej ťažby, rôznej kalamity, ktoré v jednotlivých lokalitách - porastoch vyznačí odborný lesný hospodár a to:

- členom urbariátu na jeden vlastnícky podiel 604800/457732800 t.j. 1 hlas = 1m3 dreva
- členom LPS D-K na jeden vlastnícky podiel 1.000/115000, t.j. 1 hlas = 2m3 dreva
- ďalšie požadované množstvo si môže člen zakúpiť za cenu ako nečlen

 

CENNÍK DREVA
DRUH DREVA ČLEN SPOLOČENSTVA NEČLEN SPOLOČENSTVA
Úžitkové drevo [EUR/m3] [EUR/m3]
guľatina 26,00 54,00
sucháre 12,00 38,00
žrďovina 8,50 25,00
Palivové drevo [EUR/m3] [EUR/m3]
listnaté 7,00 12,50
ihličnaté 5,50 10,50
odpadové, hniloba cena dohodou cena dohodou

Pri kúpe zo skládky kupujúci zaplatí viac približne o 15,00 EUR/m3.

Po ťažbe dreva je potrebné urobiť po sebe poriadok.

PODMIENKY PREDAJA DREVA
1. Písomná žiadosť, ktorú musí schváliť výbor spoločenstiev
2. Odborný lesný hospodár vyznačí drevo v lokalite za účasti hospodára - hájnika, ktorý po schválení vo výbore vydá výdajku, drevo v lokalite zmeria a vydá dodací list (cajchovaí list)
3. Kupujúci drevo odvezie v stanovenej lehote po zaplatení u pokladníka v kancelárii spoločenstva
4. Kupujúci je povinný po ťažbe konáre upratať. Ak ich neuloží, bude sankcionovaný pokutou 2,00 EUR/m3 z kúpeného dreva
5. Pri plánovanej, alebo náhodnej ťažbe sa drevná hmota odpredá záujemcom na základe tendra a uzatvorí sa zmluva s kupujúcim, ktorú pred ťažbou musí schváliť výbor spoločenstiev
6. Pri prejednávaní žiadostí o kúpu dreva sa uprednostnia členovia, ktorí sa podieľajú na pracovných činnostiach v lese a odpracujú najmenej dve hodiny na vlastnícky podiel tak ako to stanovy spoločenstva ukladajú

Tieto stanovy boli prejednané a schválené na valných zhromaždeniach členov spoločenstiev 26. marca 2001.