Obsah

urbariat

           

                Urbariát  - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany 
                                  Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany


Zápisnica z volieb Urbariátu zo dňa 22.10.2022

Zápisnica z volieb Urbariátu zo dňa 22.10.2022 (840.1 kB)

Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.202

Uznesenie_z_mimoriadneho_valneho_uznesenia_zo_dna_22_10_2022.jpg (757.27 kB)

Správa mandátovej komisie o účasti na valnom zhromaždení zo dňa 22.10.2022

Sprava_mandatovej_komisie_o_ucasti_na_valnom_zhromazdeni_22.10.2022.jpg (343.36 kB)


 

POZVÁNKA

 

Výbor Urbariátulesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách pozýva svojich členov na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2022 o 13.00 hodine v kultúrnom dome v Gbeľanoch. Prezentácia členov začne o 12.30 hod.

 

Program:

1. Otvorenie.

2. Voľba  mandátovej a návrhovej komisie, volebnej komisie,overovateľov zápisnice a určenie     zapisovateľa.

3. Správa mandátovej komisie o účasti na valnom zhromaždení.

4. Voľba členov výboru a dozornej rady.

5. Ukončenie.

 

Upozornenie:

Ak na zasadnutí valnéhoz hromaždenia po oznámení uznášania schopnosti nebude dostatočná účasť, bude nasledovať mimoriadne valné zhromaždenie.

Výbor Urbariátu oznamuje svojim členom, ktorí majú záujem kandidovať do výboru alebo dozornej rady spoločenstva, aby sa prihlásili do nadchádzajúcich volieb. Kandidát sa prihlasuje do volieb písomným súhlasom doručeným výboru najneskôr do 20.10. 2022. Súhlas kandidatúry je priložený k pozvánke.  Kvôli technickému spracovaniu volebných lístkov doporučujeme dodržať stanovený termín !


 

Mandátová komisia valného zhromaždenia z 25.06.2022
Mandatova_komisia_valneho_zhromazdenia_25_06_2022.pdf (207.06 kB)

Uznesenie z valného zhromaždenia z 25.06.2022
Uznesenie_z_valneho_zhromazdenia_25_6_2022.pdf (263.51 kB)

Zápisnica z valného zhromaždenia z 25.06.2022
Zapisnica_z_volieb_urbariatu_25_6_2022.pdf (356.23 kB)


 

Výbor Urbariátu – lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2022 o 14:30 hodine v kultúrnom dome v Gbeľanoch. Prezentácia členov začne o 14:00 hod.

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie, volebnej komisie,overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa. Správa mandátovej komisie o účasti na valnom zhromaždení.
 3. Voľba členov výboru a dozornej rady.
 4. Správa volebnej komisie o výsledku korešpodenčných volieb z 15.10.2021.
 5. Správa o činnosti Urbariátu  Gbeľany za rok 2021, úlohy na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2022.
 6. Ťažba a zásady predaja dreva .
 7. Správa dozornej rady o hospodárení  spoločenstva  za rok 2021.
 8. Schválenie účtovnej závierky za rok 2021, rozdelenie zisku za rok 2021.
 9. Diskusia.
 10. Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie, schválenie uznesenia.
 11. Ukončenie.

Upozornenie:

Ak na zasadnutí valného zhromaždenia nebude dostatočná účasť,  po oznámení uznášaniaschopnosti bude nasledovať mimoriadne valné zhromaždenie.

Kandidát sa prihlasuje do volieb písomnou prihláškou doručenou výboru najneskôr do 20.06.2022. Súhlas kandidáta je súčasťou pozvánky a zverejnený na stránke spoločenstva. Pre kandidátov, ktorí sa prihlásia po uvedenom termíne bude na kandidátnej listine vynechané miesto na ich doplnenie v deň konania volieb. Upozornenie, dozornú radu môže tvoriť jeden nečlen spoločenstva.

Urbariát

Gbeľany 23. 5. 2022
 

Dokument na stiahnutie: Súhlas kandidáta na člena výboru/dozornej rady vo voľbách konaných dňa 25.06.2022.

 


 

 

Zápisnica z doplňujúcich volieb do výboru a členov dozorej rady Urbariátu - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany 

 

zapisnica_z_doplnujucich_volieb_do_vyboru...pdf (942.15 kB)


 

Výsledky hlasovania zo zhromaždenia konaného dňa 15.06.2021 formou
korešpodenčného hlasovania

 

Zápis mandátnej a návrhovej komisie - Urbariát Gbeľany (728.62 kB)

Zápis z volieb do výboru a dozornej rady - Urbariát Gbeľany (844.68 kB)

Zápisnica z volieb výboru (903.13 kB)