Obsah

urbariat

           

                Urbariát  - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany 
                                  Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany


 

 

POZVÁNKA

 

Výbor Urbariátu – lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany, v súlade s § 14 ods. 1 Zákona č. 97 / 2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 14.04.2018 (sobota) o 14:30 hodine v kultúrnom dome v Gbeľanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej , mandátovej komisie a overovateľov zápisnice.
  2. Správa o činnosti Urbariátu  Gbeľany za rok 2017 a úlohy na rok 2018.
  3. Ťažba a zásady predaja dreva .
  4. Správa dozornej rady o hospodárení  spoločenstva  za rok 2017.
  5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017, rozdelenie zisku za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018.
  6. Diskusia.
  7. Správa mandátovej komisie o účasti na zhromaždení, schválenie uznesenia.
  8. Ukončenie, vyplatenie dividend.

 

 

                                                                                           

                                            pecat         podpis         

Gbeľany, 27.02.2018                                                  .....................................                                                                                                                                    Milan Žiak
                                                                                              predseda