Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

POSLANCI OZ
Meno Funkcia
Vojtek Martin zástupca starostu
Vašková Jana člen
Ďugel Ján, Mgr. člen
Vankušová Mária, Mgr. člen
Sapieta Michal, Ing. člen
Trizuliak Jozef člen
PhD., Sovičová Miroslava, Mgr. člen

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

  • starostu,
  • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.


Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti).