Obsah

ZLOŽENIE VÝBORU MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V GBEĽANOCH NA OBDOBIE 2019 - 2024.
Predseda Hrivová Viera
Podpredseda Trnková Blanka st., Mgr.
Členovia výboru

Ďugelová Ivana, Mgr.

kronikár

Franeková Renáta, Ing.

pokladník

Janíčková Emília zapisovateľka
Martinčeková Zuzana, Mgr.   referent pre tvorivé a kreatívne aktivity
Mravcová Elena revízor
Ondrušová Mária revízor
Pinčeková Irena  člen výboru

Zloženie výboru bolo schválené na výročnej členskej schôdzi  dňa 28.9.2021.

 

S T A N O V Y S L O V E N S K É H O Č E R V E N É H O K R Í Ž A