Obsah

urbariat

           

                Urbariát  - lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany 
                                  Urbárska 139/1, 013 02 Gbeľany


 

U z n e s e n i e

 

zo zhromaždenia členov Urbariátu - lesného a pozemkového spoločenstva Gbeľany,  konaného dňa 8. apríla 2017 v Kultúrnom dome v Gbeľanoch.

 

Na zhromaždení  je prítomných 131 členov s počtom hlasov 404,63,  čo predstavuje 53,46%  a  zhromaždenie je unášania schopné.

          

1. Spoločenstvo berie na vedomie:

    

a) Určenie zapisovateľa: p. Žiak Milan

b) Správa o činnosti Urbariátu - lesného a pozemkového spoločenstva Gbeľany za rok                 2016 a informáciu o reštitúcii nehnuteľností v katastrálnom území Varín  

c) Správa dozornej rady o hospodárení spoločenstva za rok 2016 
 

2. Spoločenstvo schvaľuje: 

      

a) Program zhromaždenia 

b) Mandátovú a návrhovú komisiu v zložení:

p. Trizuliak Jozef – predseda
p. Janíček Ladislav
Ing. Franek Vladislav

c) Overovateľov zápisnice v zložení:

p. Ďungeľ Ervín
p. Ondruš Jaroslav
p. Janíček Alexander 

d) Úlohy spoločenstva na rok 2017 a Dodatok č. 2,  ktorým sa v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.     z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa:

1. ZMLUVA o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti vyhotovená v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách zo dňa 15.03.2014.
2. STANOVY  pozemkového spoločenstva
3. DODATOK č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa:      

                                 1. Zmluva o pozemkovom spoločenstve

                                 2. Stanovy pozemkového spoločenstva

                                 3. Rokovací a volebný poriadok pozemkového spoločenstva

e) Ťažba a zásady predaja dreva v roku 2017

 f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2016, rozdelenia zisku spoločenstva za rok                        2016 a návrh rozpočtu na rok  2017

 

 

Mandátová a návrhová komisia:

 

p. Trizuliak Jozef                   .............................................

p. Janíček Ladislav                .............................................

Ing. Franek Vladislav             ............................................. 

 

Stiahnutie dokumentu: Uznesenie VZ 8.4.2017