Menu
Obec Gbeľany
obecGbeľany

Rok 2014

ZMLUVY ZA ROK 2014
Dátum Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany
18.12.   Darovacia zmluva - finančný dar Mobis, Gbeľany
Obec Gbeľany
05.12.   ZoD "Rekonštrukcia elektroinštalácií 1. a 2. NP MŠ Gbeľany" PMGSTAV SK, s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
03.12. 16/AC/2015 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Žilina
Obec Gbeľany
01.12.   ZoD"Stavebné úpravy 1.a 2. NP MŠ Gbeľany" PMGSTAV SK, s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
28.11.   Nájomná zmluva Gabriel Trizuliak
Obec Gbeľany
24.11.   Zmluva o zabezpečení externého manažmentu projektu vo fáze monitorovania výsledkov zrealizovaného projektu Agentúra Európa, s.r.o. Žilina
Obec Gbeľany
13.11. U949/2012 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve - Program URBIS MADE spol. s r.o. Banská Bystrica
Obec Gbeľany
13.11.   ZoD "Prestrešenie OÚ Gbeľany" PMGSTAV SK, s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
13.11.   ZoD "Chodník a oprava OÚ Gbeľany" PMGSTAV SK, s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
08.11. 48 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
31.10. Dodatok č.2 Dodatok č.2 k ZoD - Zateplenie a nadstavba škôlky PMGSTAV SK s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
31.10. 1102014
ZLP-2014-0214/OPIS
Poskytovanie služieb v rámci implementácie projektu DEUS Bratislava
Obec Gbeľany
07.10.   Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.6.2014 - Zateplenie a nadstavba škôlky PMGSTAV SK, s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
02.10 336 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
30.09. 96 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
19.09. 113 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
11.09.   DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve číslo 2341/2011 - PR zo dňa 04.11.2011 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica
Obec Gbeľany
10.09. 283 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
09.09.   Nájomná zmluva URBARIÁT Lesné a pozemkové spoločenstvo Gbeľany
Obec Gbeľany
09.09   Nájomná zmluva Marta Kurejová
Obec Gbeľany
09.09.   Nájomná zmluva Božena Kopasová
Obec Gbeľany
09.09.   Nájomná zmluva Mgr. Marián Trizuliak
Obec Gbeľany
09.09.   Nájomná zmluva Vladimír Trizuliak
Obec Gbeľany
09.09.   Nájomná zmluva Milan Kuric
Obec Gbeľany
09.09.   Nájomná zmluva Branislav Williger
Obec Gbeľany
09.09.   Nájomná zmluva Mgr. Jana Braciníková
Obec Gbeľany
09.09.   Nájomná zmluva Katarína Trizuliaková
Obec Gbeľany
08.09.   Nájomná zmluva Miloslav Trizuliak
Obec Gbeľany
08.09.   Nájomná zmluva Miloslav Trizuliak
Obec Gbeľany
27.08.   Mandátna zmluva Euro Dotácie a.s.
Obec Gbeľany
27.08.   Zmluva o poskytovaní služieb Euro Dotácie a.s.
Obec Gbeľany
12.08.   Zmluva o dielo - Rekonštrukcia fasády KD PMG STAV s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
07.08.   Dohoda o poskytnutí dotácie č.3/2014 Zariadenie opatr.služby Varín, n.o.
Obec Gbeľany
05.08. 245 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
01.08   ZoD - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Gbeľany - Oprava fasády a vnútorné priestory Anna Augustínová-AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
18.07. 145 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
09.07.   Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy PMG STAV s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
05.08. 49 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
05. 08.   DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve číslo 2341/2011 - PR zo dňa 01.11.2011 Obec Gbeľany
Slovenský vodohospoádrsky podnik, š.p. Banská Štiavnica
08.07.   Zmluva o reklame - reklama obchodného mena a loga na web stránke obce Gbeľany Projekt Gamma s.r.o.Žilina
Obec Gbeľany
03.07. 335 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
01.07. č.0106214 Zmluva o obstaraní technického dozoru investora pri realizácií stavby "Zateplenie a nadstavba škôlky Gbeľany" Ing.Vankuš Vladimír, Gbeľany
Obec Gbeľany
20.06.   Zmluva o dielo - Gbeľany - chodník a priľahlé plochy Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
17.06.   Zmluva o dielo - "Zateplenie a nadstavba škôlky" PMG STAV s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
12.06. č.Kia2014_91 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt Gbeľany - oplotenie pri ZŠ a priľahlé plochy Nadácia Pontis, Bratislava
Obec Gbeľany
12.06. č.Kia2014_87 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt 90. výročie osláv vzniku DHZ v Gbeľanoch Nadácia Pontis, Bratislava
Obec Gbeľany
04.06. č.560/2014 Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy - dočasné užívanie verejnej kanalizácie v rámci stavby "Rozšírenie kanalizácie Gbeľany, Kaštieľna ulica". Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina
Obec Gbeľany
03.06. 334 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
03.06.   ZoD ZŠ Gbeľany - Rekonštrukcia tried ZŠ Anna Augustínová-AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
03.06.   ZoD - ZŠ Gbeľany - Rekonštrukcia tried družina Anna Augustínová-AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
02.06. 8 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
02.06.   ZoD - Rekonštrukcia DS Gbeľany - vnútorné priestory a spevnené plochy Anna Augustínová-AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
02.06.   ZoD - Oplotenie pri ZŠ a priľahlé plochy Anna Augustínová-AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
29.05. č.120157 ZoD č.120157 odb. "Gbeľany, preložka vonkajšieho vedenia a elektrickej prípojky NN" Elektroenergetické montáže, a.s. Žilina
Obec Gbeľany
19.05.   Zmluva o odbere odpadu

Peter Bolek - EKORAY, Námestovo
Obec Gbeľany

15.05. 185 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
09.05. 45 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
02.05. IN011/2014 Dodatok č.3 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu - Opatrovateľská služba obce spoločného úradu
02.05. IN010/2014 Dodatok č.2 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu -Stavebný úrad a pozemné komunikácie obce spoločného úradu
30.04. 21 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
25.04.   Dodatok k Dohode o poskytnutí dotáce č. 2/2014 Rímskokatolícka cirkev Gbeľany
Obec Gbeľany
17.04. 107 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
16.04. 136 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
16.04. 131 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
21.03.   Zmluva o spolupráci Nadácia Spoločne pre región, Žilina
Obec Gbeľany
11.03.   Mandátna zmluva - proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác DGB consult,s.r.o.Žilina
Obec Gbeľany
10.03.   ZoD - Oprava Domu smútku Gbeľany Anna Augustínová-AA Staviteľ, Domaniťa
Obec Gbeľany
05.03. 280-11-995/2014 Zmluva č.280-11-995/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Obec Gbeľany
05.03.   Dodatok k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 18.11.2013 MINEX PLUS s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
03.03.   Zmluva o dielo č.1/03/2014 - Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbeľany M+M stav spol. s r.o. Zborov nad Bystricou
Obec Gbeľany
03.03.   Kúpna zmluva Žilina Invest,s.r.o Žilina
Obec Gbeľany
03.03. č.1/2014 Zmluva o nájme nebytových pjriestorov - nadzemné podlažie budovy Obecného úradu

Kaštieľ Gbeľany s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany

27.01.   Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov ARDSYSTÉM, s.r.o. Žilina
Obec Gbeľany
27.01.   Dohoda o poskytnutí dotácie č.1/2014 ŠK Gbeľany
Obec Gbeľany
27.01. 02/2014 Mandátne zmluva - Obstaranie Zmeny a Doplnku ÚP obce Gbeľany Urbion sk, s.r.o. Žilina
Obec Gbeľany
Speat, s.r.o. Žilina
20.01.   Zmluva o dielo-Spevnené plochy pod kontajnery v obci Pavol Franek, Gbeľany
Obec Gbeľany
10.01.   Dohoda o poskytnutí dotácie č.2/2014 Rímskokatolícka cirkev Gbeľany
Obec Gbeľany
10.01.   Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii ŽSK, Žilina
Obec Gbeľany
10.01. Dodatok č.1/2014 Vývoz odpadu Belské Služby, s.r.o.Belá
Obec Gbeľany

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Zajtra má meniny Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda

Farský úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka obce Gbeľany

BEZPLATNÉ WI-FI

Aktuálne počasie

dnes, utorok 18. 6. 2024
polojasno 28 °C 15 °C
streda 19. 6. oblačno 29/16 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 27/12 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 30/15 °C

Môžete mať záujem