Obsah

Zmluvy

ZMLUVY ZA ROK 2013
Dátum Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany
27.12. 329 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
11.12. ZoD č.02/12/2013 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbeľany II. časť DESTAV, spol.s r.o. Nesluša
Obec Gbeľany
11.12. A7390119 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko,a.s.
Obec Gbeľany
10.12.   Zmluva o nájme Rabaka reklamné panely,s.r.o. Košice
Obec Gbeľany
18.11.   Zmluva o nájme pozemku MINEX PLUS s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
05.11.   Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia EkoOil-Slovakia, s.r.o. Turčianské Teplice
Obec Gbeľany
04.11. 200 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
31.10.   Zmluva o dielo - Gbeľany, chodník a spevnené plochy okolo kostola AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
25.10.   Zmluva o spolupráci - prezentácia loga a obchodného mena firmy Kia Motors s.r.o. Kia Motors Slovakia s.r.o.
Obec Gbeľany
28.10. ZoD č.01/2012-Dodatok Dodatok k ZoD č.01/2012-Odkanalizovanie rodinných domov z ulice na p.č.793 Gbeľany Vladimír Ďurnek, Gbeľany
Obec Gbeľany
24.10.   Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Kaštiel Gbeľany, s.r.o.
Obec Gbeľany
10.10. 328 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
07.10. 327 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
03.10. ZoD č.25/09/2013 Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbeľany DESTAV, spol. s r.o.Nesluša
Obec Gbeľany
02.10.   Zakúpneie používaného osobného motorového vozidla KIA Ceed sw ZA928EZ Kia Motors Slovakia s.r.o.
Obec Gbeľany
27.09.   Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ŠD Gbeľany, dostavba miestnosti AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
26.09.   ZoD - oprava miestnych cestných výtlkov na miestnych komunikáciách v obci LECEGO s.r.o. Detva
Obec Gbeľany
23.9.   Darovacia zmluva- 2% z daní pre MŠ Gbeľany Nadácia Spoločne pre región, Žilina
Obec Gbeľany
12.09. 7337159-1 Zmluva o združenej dodávke elektriny - Južné terasy SSE a.s. Žilina
Obec Gbeľany
06.09. 301 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
03.09.   Zmluva o dielo - Gbeľany - ZŠ, nový strop v kotolni AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
27.08. Dodatok č.1/2013 Dodatok k Dohode o poskytnutí dotácie č.1/2013 ŠK Gbeľany
Obec Gbeľany
26.08. 2/2013 Dohoda o poskytnutí dotácie Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Gbeľany
Obec Gbeľany
20.08. P29202013050112 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy-OM Južné terasy SSE-Distribúci,a.s.Žilina
Obec Gbeľany
15.08. 322 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
15.08. 320 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
15.08. 86 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
14.05. 170 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
14.08. 9904625605 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet OU Slovak Telekom,a.s. Bratislava
Obec Gbeľany
13.08. 441-5043711 Poistenie majetku - multifunkčné ihrisko s príslušenstvom Kooperativa poisťovňa, a.s. Bratislava
Obec Gbeľany
08.08. 326 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
08.08. 325 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
08.08.   Dodávka a montáž kamerového systému pre projekt "Kamerový systém Gbeľany" Ján Belan BVM-ALARM SYSTEM, Lietavská Lúčka
Obec Gbeľany
22.07.   Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ŠD ZŠ Gbeľany + práce naviac AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
12.07. č.28/ZA/2013 Poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality MV SR - obvodný úrad Žilina
Obec Gbeľany
11.07. 209 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
11.07. 156 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
11.07.   Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr.Irena Šurinová, Žilina
Obec Gbeľany
11.07. ZoD č.1/2013 Odkanalizovanie rodiných domov z ulice na parc.č.793 Gbeľany Vladimír Ďurnek, Gbeľany
Obec Gbeľany
28.06. Kia2013_47 Zmluva o poskytnutí grantu na opravu spevnených plôch v areáli ZŠ Gbeľany

Nadácia Pontis,Bratislava
Obec Gbeľany

20.06. 324 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
10.06. 112 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
04.06.   Zmluvo o dielo - Chodníky ZŠ + odvodnenie zvodov AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
03.06.   Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Gbeľany
Ing. Peter Vydra
14.05. 501/2013 ZoD - Oprava a doplnenie kamenného muriva, oplotenie kostola Gbeľany TRI-ON s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
13.05 OM: 7305637 Zmluva o združenej dodávke elektriny - objekt ŠK Gbeľany SSE a.s. Žilina
Obec Gbeľany
13.05. OM: 7223192 Zmluva o združenej dodávke elektirny - objekt - Obecný úrad, MŠ, KD SSE a.s. Žilina
Obec Gbeľany
13.05. OM: 7223185 Zmluva o združenej dodávke elektriny - objekt Hasičská zbrojnica SSE a.s. Žilina
Obec Gbeľany
13.05. OM: 7223179 Zmluva o združenej dodávke elektriny - objekt Dom smútku SSE a.s. Žilina
Obec Gbeľany
13.05. OM: 7223178 Zmluva o združenej dodávke elektriny - objekt Verejné osvetlenie SSE a.s. Žilina
Obec Gbeľany
10.05.   Zmluva o spolupráci Kia Motors Slovakia s.r.o.
Obec Gbeľany
29.04. 204 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
05.04. ZoD č.01/02/2013 Viacúčelové športové ihrisko v Gbeľanoch VAAT, spol. s r.o. Žilina
Obec Gbeľany
27.03. ZoD č.2013_03_05_MD_003 Vypracovanie bezpečnostného projektu a zavedenie bezpečnostnej politiky SOMI Applications, s.r.o. Banská Bystrica
Obec Gbeľany
15.03. Zmluva č. 61 Zmluva o poskytnutí FP - Mikroprojekt VÚC Žilina
Obec Gbeľany
08.03. KZ č.2281-1084-423 Dodatok č. 1 ku KZ Obec Gbeľany
Žilina Invest, s.r.o. Žilina
07.03.   Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Obec Gbeľany
MADE s.r.o. Banská Bystrica
06.03.   Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. OZ č. 513/1991 Zb.-Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu Obec Gbeľany
ELMIK Vráble s.r.o. Vráble
05.03.   ZoD - Dodávka a výroba schodiskového zábradlia v objekte OÚ Gbeľany Miroslav Michel, Varín
Obec Gbeľany
18.02. 321 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
15.02.   Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka-odchyt zatúlaných,opustených,zranených zvierat Obec Gbeľany
U psej matere Kysuce-ranč Korňa
13.02. Dodatky k zmluvám Spoločné úrady - sociálny, stavebný Spoločné úrady Varín
11.02. Zmluva č.27/2013 Zmluva o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného IS geodézie, kartografie a katastra Obec Gbeľany
Správa katastra Žilina
07.02. Zmluva č.1/2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obec Gbeľany
Urbariát Gbeľany
04.02.   Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Gbeľany
SPP-distribúcia,a.s.Bratislava
28.01. 108 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Obec Gbeľany
Fyzická osoba
11.01. 1/2013 Dohoda o poskytnutí dotácie Obec Gbeľany
Športový klub Gbeľany