Obsah

Zmluvy

ZMLUVY ZA ROK 2015
Dátum Číslo zmluvy Predmet zmluvy Zmluvné strany
17.12. Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb Ing. Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
Obec Gbeľany
11.12. 1102014 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM DEUS, Bratislava
Obec Gbeľany
01.12. ZoD č.4/2015 Zmluva o dielo č.4/2015 - vypracovanie dokumentácie "Územný plán obce Gbeľany" URBARCH SK, s.r.o. Žilina
Obec Gbeľany
19.11. Mandátna zmluva - Činnosť odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územného plánu obce Gbeľany Ing.arch.Vladimír Barčiak, Žilina
Obec Gbeľany
11.11. Kúpna zmluva - orná pôda o výmere 553 m2 parc.č. 169/1 zapísanej na LV č.407 Ing.Ľubomíra Janíčková, Jedlíková 11, Žilina
Obec Gbeľany
02.11. Zmluva o reklamnej činnosti v priestoroch futbalového ihriska v Gbeľanoch Pavol Meriad, Gbeľany
Obec Gbeľany
27.10. Darovacia zmluva - Nadácia Spoločne pre región - Podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania pre MŠ Gbeľany Nadácia Spoločne pre región, Žilina
Obec Gbeľany
27.10. 20151019 Zmluva o dielo - Protipovodňové opatrenia na vodnom toku v obci Gbeľany

SDS stavby spol. s r.o., Gbeľany
Obec Gbeľany

17.10. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - Zabezpečenie systému združeného nákladania s odpadmi z obalov Natur-Pack, a.s. Bratislava
Obec Gbeľany
07.10. Zmluva o dielo - Chodník od reštaurácie po jednotu Anna Augustínová - AA Staviteľ Domaniža
Obec Gbeľany
28.09. ZLP-2014-0214 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM DEUS Bratislava
Obec Gbeľany
02.09. Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2014 Kaštieľ Gbeľany s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
02.09. Dodatok č.1/2015 k zmluve o nájme nebytových priestorov CTP Invest SK, s.r.o. Poprad
Obec Gbeľany
21.08. číslo 18/2015 Nájomná zmluva č.18/2015 o prenájme pôdy pod parkovisko pri cintoríne Urbariát-lesné a pozemkové spoločenstvo, Gbeľany

Obec Gbeľany
21.08. číslo 16/2015 Nájomná zmluva č.16/2015 o prenájme pôdy za účelom prevádzkovania pohrebiska Urbariát-lesné a pozemkové spoločenstvo, Gbeľany
Obec Gbeľany
18.08. Zmluva o dielo Zmluva o dielo - Kaplnka Gbeľany II. etapa Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniza
Obec Gbeľany
17.08. Zmluva o dielo Zmluva o dielo - ZŠ Gbeľany Rekonštrukcia šatní a spoločných priestorov Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
14.08 Kúpna zmluva - pozemok KN - E č. 173/2, KN - C č. 820/4 a KN - C č. 820/5 Tichý Jozef Hlavná 178/4, Gbeľany
Macková Hermína, 013 02 Gbeľany 42
Tichý Albín Alex. Trizuliaka 203/15, Gbeľany
Priesolová Anna Liptovské Sliače - Nižný Sliač, Nižnianská ul. 352/65
Žiak Jaroslav
Antona Bernoláka 831/18, Varín
Obec Gbeľany
03.08. Kúpna zmluva - pozemok KNE parc.č. 172/1 orná pôda Ing.Ovšonska Branislav, Žilina-Považský Chlmec
Obec Gbeľany
03.08. č.MO15_01 Zmluva o poskytnutí grantu- na projekt Rekonštrukcia oplotenia MŠ Gbeľany Nadácia Pontis, Bratislava
Obec Gbeľany
16.07. Kúpna zmluva - pozemok parcely registra "C" č.854/2 Projekt Gamma s.r.o. Žilina
Obec Gbeľany
01.07. Zmluva o dielo "ZŠ Gbeľany - Rekonštrukcia tried II. etapa" Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
19.06. Dodatok č.4 K zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011 - Opatrovateľská služba obec združené v Spoločnon obecnom úrade
19.06. Dodatok č.3 K zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 13.01.2011 - Územné plánovania a stavebný poriadok, Pozemné komunikácie. obce združené v Spoločnom obecnom úrade
18.06. 9912052637 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet OU Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Obec Gbeľany
18.06. MSD-Gbeľany-01 Zmluva o poskytovaní služieb MAPA Slovakia Digital,s.r.o. Bratislava
Obec Gbeľany
10.06. 9100239731 Zmluva o združenej dodávke elektriny ČOM 7223176, Gbeľany 43 SSE a.s. Žilina
Obec Gbeľany
09.06. ZoD - Oprava mosta č.2 cez Gbeliansky potok SDS stavby, s.r.o. Gbeľany
Obec Gbeľany
01.06. 1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov CTP Invest SK, spol.s.r.o., Poprad
Obec Gbeľany
26.05. č.02/2015 ZoD - Rozšírenie vodovodu ul. Senderov, Gbeľany - kanalizácia Vladimír Ďurnek, Gbeľany
Obec Gbeľany
26.05. č.01/2015 ZoD - Rozšírenie vodovodu ul. Senderov, Gbeľany - vodovod Vladimír Ďurnek, Gbeľany
Obec Gbeľany
26.05. Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu - maloodber - Gbeľany 366 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Obec Gbeľany
26.05. Zmluva o dodávke plynu - maloodber Gbeľany 43 SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Obec Gbeľany
19.05. Zmluva o dielo - Kaplnka Gbeľany Anna Augustínová - AA Staviteľ, Domaniža
Obec Gbeľany
05.05. č.351/2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode majetku "Rozšírenie vodovodu ulica Senderov Gbeľany" SEVAK a.s. Žilina
Obec Gbeľany
22.04. 2028445928 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telefóny OU Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Obec Gbeľany
22.04. 2029751305 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet OU Slovak Telekom, a.s. Bratislava
Obec Gbeľany
11.03. ZoD - Rekonštrukcia oplotenia MŠ Gbeľany

Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža
Obec Gbeľany

04.03. č.KIA15_036 Zmluva o poskytnutí grantu - Rekonštrukcia kaplnky Nadácia Pontis, Nadačný fond Kia, Bratislava
Obec Gbeľany
04.03. č.KIA15_031 Zmluva o poskytnutí grantu - Gbeľanské hody Nadácia Pontis, Nadačný fond Kia, Bratislava
Obec Gbeľany
21.02. ZoD - Parkovisko pri MŠ a oplotenie OcU Gbeľany Anna Augustínová - AA STAVITEĽ, Domaniža
Obec Gbeľany
02.01. 1/2015 Dohoda o poskytnutí dotácie Športový klub Gbeľany
Obec Gbeľany